Jsou servisy ochotné přijímat učně? Jaké úkoly jim zadávají?

12. února 2024, 15:16

Odborné vzdělávání je nezbytným faktorem pro správné fungování trhu s opravami vozidel. Majitelé servisů jsou si toho vědomi, ale… jsou vždy ochotni zapojit se do profesní adaptace mladých lidí tím, že přijmou učně? Na toto téma jsme provedli průzkum v několika evropských zemích.

Odborná praxe v evropských autoservisech

V několika evropských zemích jsme provedli průzkum týkající se odborných praxí v autoservisech. Z této skupiny pozitivně vyčnívají zejména Polsko, Česká republika a Rumunsko, kde v současné době více než polovina autodílen poskytuje učňům praxi. V Rumunsku pouze čtvrtina servisů učně nepřijímá a ani to do budoucna nehodlá dělat. Nejvíce zásadně odmítavých odpovědí přišlo z České republiky a Maďarska.

Jakou práci vykonávají učni v evropských autoservisech? Většinou jednoduché úkony spojené s údržbou a opravami vozidel. Některé provozovny nechávají mladé lidi vykonávat i činnosti, které nesouvisejí s opravami, například úklidové práce, aby se plně seznámili s realitou práce v autoservisu.

Je potěšující, že více než třetina odevzdaných hlasů naznačuje, že úkoly, které dílny učňům zadávají, přesahují rámec jednoduchých oprav nebo údržby. Takové úkoly vyžadují dohled a pozornost zaměstnanců autoservisů, a jsou tedy mnohem náročnější.

Které servisy častěji přijímají učně?

Častěji přijímají učně na praxi větší autoservisy. Tato pracoviště mají také více možností organizovat odbornou stáž. Souvisí to se zaměstnáváním většího počtu pracovníků a možnostmi z hlediska papírování a vyřizování úředních záležitostí. Pouze čtvrtina hlasů, které jsme shromáždili, uvádí, že velké servisy nepřijímají učně, kdežto v případě malých servisů je tato odpověď výrazně nadpoloviční.

Zajímavé je, že servisy sídlící v malých a středních městech jsou mnohem ochotnější přijímat učně než ty, které sídlí ve velkých aglomeracích. To může být způsobeno tím, že na pracovišti s každodenním „rušným provozem“ je obtížné určit osobu, která bude schopna věnovat svůj čas také zaučování nováčků a dohledu nad jejich činností.

„Ve velkém autoservisu, zejména dobře organizovaném, je mnohem více příležitostí k využití a zaškolení učňů. Je to dáno například tím, že se v nich souběžně vykonává mnohem více činností a jednotlivé operace lze rozdělit na méně složité, které lze případně svěřit učňům, a na pokročilé, které musí provádět někdo s odpovídajícími zkušenostmi. Na malém pracovišti s 1-2 stáními by nadřízený musel čekat, až učeň například demontuje nějakou součástku, a teprve pak ji diagnostikovat, na což z pochopitelných důvodů není čas.

Čím větší město, tím bohužel klesá atraktivita autoservisů jako zaměstnavatele, což je vidět již u učňů. Mladý člověk ve velkém městě má více alternativ, pokud jde o vzdělání a práci v oborech, které jsou vnímány jako lépe placené a pohodlnější. Bohužel bez intenzivnější propagační a informační kampaně se v tomto ohledu nic nezmění,” řekl Rafał Kędziorek, manažer rozvoje sítě Nexus Automotive Central Europe.

Metodologie výzkumu

Průzkum, na jehož základě byl článek připraven, provedly portály MotoFocus formou online dotazníku (CAWI) na vzorku zástupců autoservisů v těchto evropských zemích: Polsko, Česká republika, Slovensko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, Velká Británie, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie.  Průzkumu se zúčastnilo celkem 1.655 osob.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Alex, 18. února 2024, 10:34 0 0

Jako bývalý učitel na učňáku mohu konstatovat, že většina mých "studentů" si přinesla z 9. třídy průměrnou známku 4,5. A podle toho vypadaly jejich "studijní" výsledky. Já jsem měl v 9. třídě průměr 1,2 a bylo mi tehdy naznačeno, že nemám šanci se s takovým průměrem dostat na autoučňák (nehledíc na protekci, kterou jsem neměl). Takové "skvělé" (současné) učně určitě ve svém servisu nechci.

Odpověď