Nová EU pravidla pro licencování SEP: Šance pro posílení inovace a konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu

4. října 2023, 11:06

Sdružení automobilového průmyslu vítá návrh Evropské komise na nová pravidla pro licencování tzv. „standard-essential patentů“ (SEP), jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem. Ty není možné nahradit jinou technologií (nejedná se o „klasický“ patent) a často tak představují překážku vstupu na trh pro účastníky, pokud jde o samotnou standardizovanou technologii, ale také pro navazující produkty a technologie. S rostoucím technologickým rozvojem, digitalizací a internetem věcí („IoT“) nabývají normy a SEP stále většího významu v nesčetném počtu výrobků a odvětví. Výjimkou není ani automobilový průmysl, který je v EU největším soukromým přispěvatelem a investorem do výzkumu a vývoje v Evropě. Významná část z celkových 59 miliard eur ročně je investována do nejnovějších technologií, které zvyšují automatizaci vozidel a tím jejich bezpečnost. Sporná pravidla SEP však místo toho odklánějí finanční prostředky od těchto důležitých investic, což má negativní dopad na inovace v řadě odvětví.

„Vítáme a věříme, že návrh nových pravidel pro licencování tzv. „standard-essential patentů“ (SEP) vyřeší aktuální problémy s dnešním systémem licencovaní a přinese tak řadu výhod a posílí inovaci a konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu, který dnes tvoří 10 % z celkového HDP ČR a patří k jednomu z nejdůležitějších soukromých investorů do inovací v České republice,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Nynější SEP licencování trpí nedostatečnou transparentností a nejistotou ohledně tzv. „FRAND“ (spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních) podmínek, což způsobuje nemalé problémy pro plánování podnikání a investic. Nedostatek předvídatelných pravidel vede k právní nejistotě a brání inovacím. Členové Sdružení automobilového průmyslu tak musí často čelit soudním zákazům a nadměrným licenčním poplatkům, aby se vyhnuli časově náročným a nákladným soudním sporům nebo zastavení výroby, v nejhorším případě pak stáhnutí produktů z trhu.

Navíc, kvůli netransparentnosti ze strany SEP majitelů je obtížné zjistit, jestli se jako  provádějící subjekt dopouštíte porušení pravidel SEP licencování . V krajních případech majitelé SEP požadují jednání o licenčních podmínkách, aniž by poskytli jakékoli informace o standardních patentech. Kromě toho jsou žádosti o licence často zamítány na základě nejasných důvodů. Navíc, pouze zlomek patentů prohlášených za standardně nezbytné se ukáže jako skutečně nezbytný. Expertní skupina pro SEP vytvořená Komisí se odvolává na odhady z různých zdrojů, podle nichž může být opodstatněných pouze 25-40 % všech SEP4.

Na rozdíl od USA, Spojeného království nebo Číny soudy členských států EU obecně upustily od stanovení podmínek (a sazeb) FRAND. Provádějící subjekty SEP se proto nemohou obrátit na nestrannou a nezávislou stranu, která by určila FRAND podmínky. To se týká zejména SEP v oblasti bezdrátové komunikace, u nichž musel automobilový průmysl přijmout nabídky licencí od držitelů SEP, které byly učiněny v rámci probíhajících soudních řízení o zákazu nebo pod bezprostřední hrozbou takových řízení. Pro ilustraci, v automobilovém průmyslu může soudní zákaz se zastavením výroby vést k dvouciferným ztrátám v milionech eur týdně. V případě odvolacího řízení s pravděpodobnou délkou 18 měsíců by to mohlo vést k potenciálním ztrátám ve výši několika miliard eur, a to navrch k soudním a právním poplatkům, které pravděpodobně přesáhnou několik milionů eur. V důsledku toho majitelům SEP k dosažení jejich cílů často stačí pouhá hrozba soudního příkazu. Majitelé SEP mohou tuto páku využít ve svém zájmu k vyjednání vyšších, nadhodnocených licenčních poplatků. Jelikož EU dlouho zaostává v SEP inovacích za státy Asie a USA5, legislativní návrh se snaží zabránit neoprávněnému toku nadměrných licenčních poplatků ve prospěch majitelů SEP, kteří se stále častěji nacházejí v zámoří, na úkor provádějících subjektů v Evropě.

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu síťových produktů ve všech oblastech bude přibývat požadavků na udělování licencí i možných sporů, zejména při standardech mobilních komunikací 3G, 4G a 5G, které jsou předmětem soudních sporů mnohem častěji než jiné. Jádrem sporů mezi majiteli a uživateli patentů je často výše licenčních sazeb a odmítání majitelů poskytovat licence na nediskriminačním základě všem účastníkům hodnotového
řetězce. Někteří majitelé SEP, zejména ti mimoevropští, poskytují licence k SEP pouze selektivně a za nepřiměřených podmínek.

Nová pravidla EU pro licencování SEP mohou posílit inovaci a konkurenceschopnost našeho průmyslu tím, že odstraní překážky v SEP licencování a do celého procesu přinesou potřebnou transparentnost.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!