SISA: Poznámky k návrhu nové Blokové výjimky

19. prosince 2022, 17:31

Nařízení Komise (EU) č.461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst.3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel končí platnost v roce 2023. Evropská komise navrhuje jeho doplnění a prodloužení do 31. května 2028. Komise bude dohlížet na uplatňování tohoto nařízení a provede hodnocení tohoto nařízení před jeho skončením. Co se změní?

Pojmy:

Přístup k informacím

Mezi tvrdá omezení narušující hospodářskou soutěž v oblasti poprodejního servisu patří mj. bránění nezávislým subjektům v přístupu k základním vstupům.

Pojem základní vstup – zahrnuje technické informace, nástroje, školení i údaje generované vozidlem.

Stávající doplňkové pokyny (v bodech 62–68) se nevztahují pouze na „nezávislé servisní pracovníky“, ale na „nezávislé provozovatele“.  Tito nezávislí provozovatelé se přímo či nepřímo podílejí na opravách a údržbě motorových vozidel. Jejich schopnost poskytovat požadované zboží a služby je nezbytná pro účinnou hospodářskou soutěž na automobilovém trhu s náhradními díly. Nedostatečný přístup k nezbytným technickým informacím by mohl způsobit pokles postavení nezávislých provozovatelů na trhu, což by vedlo k poškození spotřebitelů, pokud jde o významné omezení výběru náhradních dílů, vyšší ceny za opravárenské a údržbářské služby, omezení výběru opravárenských míst a potenciální bezpečnostní problémy.

Omezování prodeje náhradních dílů nezávislým subjektů

Mezi tvrdá omezení hospodářské soutěže patří mj. bránění či omezování prodeje náhradních dílů motorových vozidel nezávislým subjektům, opravcům, nezávislým autoservisům, velkoobchodníkům, a jiným poskytovatelům služeb

Pojem nezávislé subjekty zahrnuje:

  • nezávislé autoservisy,
  • výrobce a distributory náhradních dílů
  • výrobce opravárenských zařízení nebo nástrojů
  • vydavatele technických informací
  • automobilové kluby
  • poskytovatele silniční pomoci
  • subjekty nabízející kontrolní a zkušební služby
  • subjekty zajišťující školení pro servisní pracovníky.

Změny:

I nadále platí, že

Jedním z cílů Komise, co se týká politiky v oblasti hospodářské soutěže v odvětví motorových vozidel, je ochrana přístupu výrobců náhradních dílů na poprodejní trhy motorových vozidel, a tudíž zajištění, aby pro nezávislé i autorizované subjekty a rovněž pro velkoobchodníky s náhradními díly byly i nadále k dispozici konkurenční značky náhradních dílů.

Dostupnost těchto náhradních dílů přináší spotřebitelům značný prospěch, zejména z toho důvodu, že často existují velké rozdíly v ceně mezi díly prodanými výrobcem automobilů a alternativními díly. (bod 18 Doplňkových pokynů BV)

Upravuje se bod 60 Doplňkových pokynů

… Za tímto účelem je třeba věnovat zvláštní pozornost třem specifickým druhům chování, které mohou omezit tuto hospodářskou soutěž, a sice bránění nezávislým subjektům v přístupu k základním vstupům, zneužívání zákonných nebo prodloužených záruk k vyloučení nezávislých subjektů nebo podmiňování přístupu do sítí autorizovaných subjektů nekvalitativními kritérii.

Vkládá se nový odstavec 67a

Pokud jsou data generovaná vozidlem nezbytná pro opravy a údržbu, vztahují se výše uvedené úvahy i na jejich dostupnost nezávislým subjektům…

Bod 68 se nahrazuje tímto

Pokud jsou nástroje a školení nezbytné pro opravy a údržbu, vztahují se výše uvedené úvahy i na jejich dostupnost nezávislým subjektům.  Při určování, zda určitý nástroj nebo školení představují základní vstup pro činnosti opravy a údržby, je třeba vzít v úvahu kritéria stanovená v bodě 62a těchto pokynů. K nástrojům v této souvislosti patří elektronické diagnostické nástroje a jiné nástroje pro opravy, včetně příslušného programového vybavení a jeho pravidelných aktualizací, a služby poskytované pro tyto nástroje po jejich prodeji.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!