MOTOR expert – Praktický manuál pro činnost stanic měření emisí

28. listopadu 2011, 0:00

Firma MOTOR expert připravuje praktický manuál pro činnost stanic měření emisí v ČR.

S ohledem na to, že pro většinu managerů emisních stanic v ČR (obzvlášť nově vzniklých) je velice obtížné a problematické se správně orientovat v legislativě týkající se provádění měření emisí, protože:
– neexistuje souhrnný přehled – je, vesměs verbálně, dostupný pouze na školeních profesní způsobilosti
– některé starší normy jsou velice těžko dostupné až nedostupné
– nezúčastňují se pravidelných školení, tudíž jsou závislí na informacích od školených pracovníků na školeních, které nemají povinnou periodicitu
– nemalou osobní i finanční odpovědnost za činnost SME, atd.

a také vzhledem k tomu, že státní odborný dozor (SOD) plní literu zákona a velice pečlivě a intenzivně kontroluje činnost emisních stanic, rozhodli jsme se přispět svými zkušenostmi ke zlepšení této situace a zpracovat praktický manuál pro nové i stávající emisní stanice.

Manuál bude sestavený jako registr pro všechny důležité a platné doklady a listiny emisní stanice v chronologii požadavků státního odborného dozoru, přičemž se, doplněný o data odrážející skutečnosti dané emisní stanice, bude dát využít také jako příručka jakosti pro zkvalitnění její práce.

Samostatnou kapitolu budou tvořit správné postupy měření emisí neřízených a řízených emisních systémů u zážehových a vznětových motorů, dále postupy LPG a CNG vč. návodu na zpracování požadovaného provozního řádu a havarijního plánu. Tyto postupy budou v podstatě citacemi Věstníků dopravy, které k těmto tématům vycházely od roku 1996 a odkazující na v manuálu aktualizovanou Vyhlášku č. 302/2001 Sb. Citace budou graficky odlišené. K nejasnostem a nejčastějším otázkám, které firma dostává na školeních v našem ŠZD, budou uvedeny i komentáře MOTOR expertu vycházející ze stanovisek pracovníků MD ČR, SOD a pracovníků zabývajících se expertízou SME. Uvedený názor a komentáře zpracovatele manuálu však nemohou mít dostatečnou právní sílu, protože v mnoha problémových případech neexistuje žádný předpis či písemné stanovisko kompetentních institucí, které by tyto problémové oblasti jednoznačně řešily a vysvětlovaly. Nebude ho proto možné využít jako jednoznačného důkazu při řešení případných sporů v rámci SOD nebo kvalitativního výstupu emisní kontroly.

Další část manuálu budou tvořit výňatky citací Zákona č. 56/2001 Sb. v paragrafech, které se týkají činnosti emisních stanic s tím, že jsou zde již zakomponovány veškeré změny a dodatky aktuálních právních předpisů vydaných k 31.10.2011. Obdobně bude uvedena i aktualizovaná Vyhláška č.302/2001 Sb. Součástí této kapitoly budou seznamy všech právních předpisů, které se týkají změn těchto právních dokumentů, seznamy Věstníků dopravy od roku 1995, ve kterých se nějakým zásadním způsobem řešily záležitosti emisních stanic, dále instrukcí MD ČR apod. Podle seznamu mnoho z nich lze doplnit, např. z internetu, protože nejdůležitější by měly být součástí dokumentace každé emisní stanice.

Vzhledem k tomu, že manuál bude sestaven jako registr dokladů a listin SME, nebudou v dalších oddílech chybět ani vzory či ukázky metrologie (s odkazem na příslušný zákon o metrologii) – např. vedení kalibračních listů, seznamů měřidel, karty měřidla apod. Tuto část by si pak každá emisní stanice měla doplnit podle skutečnosti se zařazením příslušných a časově platných dokumentů.

Obdobně bude další oddíl věnovaný dokumentům týkajícím se školení pracovníků – profesní i odborné v ŠZD (nahrazujících smlouvy s výrobci vozidel dle Zákona č. 56/2001 Sb.), jejich evidence, hlídání termínů atd. Dále bude zařazen seznam důležitých kontaktů, které by si pak měla každá SME doplnit podle sebe a aktuálního stavu – obdobně, jako u většiny ostatních kapitol. Nebude chybět ani oddíl týkající se povinné evidence a hlášení o provedených emisních kontrolách, avšak s ohledem na rozsah dokumentů. Na základě zkušeností rovněž MOTOR expert doporučuje vytvořit obdobný systém, v jakém bude uspořádán manuál, i systém pro archivaci důležitých dokumentů, které pozbyly aktuální platnosti.

Samostatnou kapitolu bude tvořit popis zkušeností s tvorbou cenové kalkulace věcně usměrňovaných cen v SME podle příslušného Věstníku Ministerstva financí, které nepodléhá kontrole SOD, ale kontrolám Cenového úřadu.

V příloze manuálu (verze „rozšířený manuál“) budou dále uvedeny důležité informace pro zájemce o zřízení nové emisní stanice v ČR vč. vzorů všech žádostí, postupů při vyřizování žádostí, časového harmonogramu, ukázek cenové kalkulace potřebného vybavení pro daný typ stanice, ukázky cenové kalkulace pro školení v ŠZD a získání odborné způsobilosti na řízené systémy jednotlivých skupin značek vozidel, odkazy na právní předpisy, citace normy ČSN pro požadované prostory emisní stanice, uvedení důležitých kontaktů atd. Tato rozšířená verze může sloužit rovněž příslušným úřadům, pokud ji uznají za vhodnou, jako etalon – sjednocující průvodce při posuzování žádostí o zřízení emisní stanice, přičemž věříme, že by manuál mohl zjednodušit jejich práci.

S ohledem na složitost celé problematiky pracuje firma MOTOR expert na manuálu již několik měsíců. Jeho dokončení předpokládá v průběhu prosince.

Další informace na motorexpert.cz.

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!