AutoSAP přidává plyn při podpoře odborného školství

21. ledna 2011, 0:00

„Rok 2011 bude rokem dosud nejintenzivnějšího úsilí Sdružení automobilového průmyslu zaměřeného na podporu odborného školství a vzdělávání v technických oborech v České republice. Rozvíjíme současné projekty a kromě toho rozjíždíme nový projekt AutoAdapt“, uvedl Ing. Martin Jahn, prezident tohoto sdružení u příležitosti konání konference „Sociální partnerství na podporu odborného školství ČR“ dne 21. ledna v Plzni.

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) se v této oblasti aktivně angažuje již mnoho let. Důvod je zřejmý – ubývá kvalifikovaných mladých odborníků pro výkon technických povolání, bez nichž se automobilový průmysl prostě neobejde. Přestože se uvedený problém týká i dalších oborů, český autoprůmysl reprezentovaný svou vrcholnou organizací AutoSAP je v čele úsilí o nápravu této situace. Podepsány „Dohody o spolupráci mezi AutoSAP a MPSV a MŠMT“ Koncem loňského roku AutoSAP podepsal dvě významné dohody o spolupráci a to s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a ministerstvem Mládeže, školství a tělovýchovy (MŠMT). Ing. Jahn k tomu podotýká: „Již dlouho jsem nepřipojoval svůj podpis k tak důležitému a potřebnému dokumentu. Myslím, že podobně to cítil i ministr školství pan Dobeš a ministr práce a sociálních věcí pan Drábek. “ Co je obsahem Dohod o spolupráci k podpoře odborného školství ČR? AutoSAP i ministerstva se v nich zavazují spolupracovat při reformě středního technického školství v souladu s vývojem trvale se měnících požadavků na kvalifikaci nových zaměstnanců v průmyslu. Styčným bodem je spolupráce na současných projektech AutoSAP, zejména „IQ Industry“ a „Auta nás baví“. K tomu budou sloužit zcela konkrétní kroky a aktivity. Např. ze strany MPSV se jedná o využití úřadů práce k uzavírání partnerských smluv mezi průmyslovými firmami, středními technickými školami a úřady práce, o vzdělávání kariérových poradců v průmyslových firmách, o sdílení informací a využívání portálu www.autanasbavi.cz nebo o hodnocení ředitelů úřadů práce také na základě výsledků spolupráce firem se středními technickými školami. MŠMT mimo jiné přizve AutoSAP k vytvoření „Programu spolupráce a spoluzodpovědnosti za rozvoj odborného školství“, podpoří přenos objektivních informací o českém průmyslu pro kariérové poradce ZŠ při rozhodování15letých žáků a jejich rodičů o profesní kariéře a výběru středních škol, podpoří program dalšího vzdělávání pedagogů odborných předmětů a praktického vyučování za spoluúčasti odborníků z průmyslových firem a podpoří vznik motivačního programu k ocenění aktivních partnerů z průmyslu, školství i úřadů práce (např. ocenění ministra nejúspěšnějším řešitelům projektu IQ Industry). Závazek Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP bude (kromě mnoha dalších aktivit) informovat o aktivitách projektů „IQ Industry“ a „Auta nás baví“ svou členskou základnu (nyní 154 firem s více než 100 tisíci zaměstnanci) i svého sociálního partnera Odborový svaz KOVO. Bude usilovat o zapojení partnerů z dalších zaměstnavatelských svazů Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jako oficiální partner projektu „IQ Industry“ bude plnit konkrétní aktivity tohoto projektu realizovaného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bude vytvářet podmínky pro kvalitní informovanost žáků, rodičů, pedagogů a výchovných poradců ZŠ o perspektivě mladých lidí v průmyslu prostřednictvím kampaní a webového portálu www.autanasbavi.cz. „V dohodách s ministerstvy jsme kladli obrovský důraz na propagaci a medializaci technického vzdělávání a profesí mezi nejširší veřejností i pro konkrétní cílové skupiny. Budeme přitom využívat všech dostupných prostředků. Kupříkladu portál www.autanasbavi.cz jsme rozšířili i na módní facebook. Jenom tak můžeme upoutat zájem nejmladší generace o studium technických oborů, které jsou pro budoucí konkurenceschopnost České republiky otázkou bytí či nebytí“, zdůrazňuje Ing. Jahn. Projekt „AutoAdapt“ zlepší konkurenceschopnost zaměstnanců Důkazem maximálního úsilí AutoSAP o špičkovou přípravu a rozvoj lidských zdrojů v českém průmyslu je (kromě existujících projektů „IQ Industry“, „Auta nás baví“ a portálu www.autanasbavi.cz) i nový projekt „AutoAdapt“. Ten se rozběhl v prosinci minulého roku. Je zaměřen na zvýšení adaptability zaměstnanců ve 22 firmách AutoSAP prostřednictvím jejich dalšího profesního vzdělávání. Financován je z Operačního programu EU Lidské zdroje a zaměstnanost. Bude probíhat do listopadu 2013. V jeho rámci bude proškoleno několik tisíc osob v oblastech klíčových pro udržení konkurenceschopnosti autoprůmyslu, jako jsou systémy řízení, management kvality, ICT, projektové řízení, cizí jazyky, ekonomika a mnohé další. Ing. Jahn shrnuje: „Projekt AutoAdapt znamená další kapitolu v naší snaze o co nejširší podporu vzdělávání, přípravy a rozvoje lidí. Ti jsou základním zdrojem prosperity české ekonomiky. U projektů IQ Industry a Auta nás baví se zaměřujeme na výchovu budoucích kolegů. AutoAdapt naproti tomu pomůže s nikdy nekončícím procesem celoživotního vzdělávání v našich členských firmách. Musím znovu připomenout, že automobilový průmysl vytváří celou pětinu průmyslové výroby i exportu České republiky. A automobilový průmysl, to není jen výrobní zařízení, které není problém umístit kdekoliv na světě, ale hlavně kvalifikovaní zaměstnanci. “

Více na autosap.cz.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!