SISA informuje: Změny ve Vyhlášce čís. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti

5. listopadu 2018, 15:54

Mezi další předpisy, u kterých došlo k 1.10.2018 ke změnám, patří Vyhláška čís. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Sdružení SISA v tomto článku shrnuje hlavní změny tohoto předpisu.

K 1. říjnu letošního roku vstoupila v platnost vyhláška čís. 206/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška č. 341/2014 Sb.“). Reaguje především na novelu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „návrh zákona“). Tato novela je spojena s novelou dalších zákonů, a to zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a dále zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Hlavním předmětem návrhu zákona je v prvé řadě implementace práva EU do vnitrostátního právního řádu, konkrétně transpozice tří směrnic EU. Jedná se o:
1. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES,
2. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES,
3. směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.

Novelizací vyhlášky č. 341/2014 Sb. se však neprovádí vlastní implementace uvedených směrnic, ale pouze reaguje na změny jiných právních předpisů, a to především vypuštění celé deváté části současného znění vyhlášky, které stanovuje největší povolené rozměry a hmotnosti a spojitelnost vozidel v provozu, a to z důvodu, že tato problematika je nově řešena v rámci zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a novým prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu. Jedná se tedy o změny čistě administrativního charakteru. Obdobný případ je i zrušení části desáté, ve které jsou uvedeny závady na technickém stavu vozidel. Tato problematika je v současné době též řešena zákonem č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 82/2012 Sb.

Dále je cílem novelizace vyhlášky reagovat na změny, které nastaly v souvislosti s novelizací uvedených předpisů, popř. zrušení některých směrnic Evropského parlamentu a Rady, např. po novelizaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností či zrušení Směrnice Rady 92/23/EHS ze dne 31. března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži.

Novela se také týká zpřesnění formulací či přesunu některých ustanovení do odpovídající části vyhlášky, bez dopadu na obsah.

Jedním novelizačním bodem je zpřesnění a zjednodušení právní úpravy obsahu povinné výbavy jednotlivých kategorií a druhů vozidel. Jedná se o zrušení části povinné výbavy, a to žárovek a pojistek, a to z důvodu, že technická zdatnost řidičů při drobných opravách klesá a uvedené komponenty jsou ve vozidle bez vlastního užitku a stávají se předmětem pouze kontroly. Dalším kladným dopadem je omezení obsahu lékárniček, především s tím, že nebude vyžadována výměna jednotlivých komponent dle jejich expirace. Veškeré navržené změny přinášejí úlevy bez nových povinností.

Vyhláška navazuje na zákon č. 56/2001 Sb. a vymezuje základní pojmy, základní znaky typu a kategorie vozidel, upravuje schvalování typu, dále technické zkušebny a zkušební stanice, výrobce a akreditovaný zástupce, jednotlivá výroba a přestavba silničního vozidla, výbava, zvláštní vozidla.

Neméně významné jsou také přílohy vyhlášky, ale to již bude téma pro příště.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!