Senátní novelou zákona o odpadech nedochází k žádnému zmírnění po

11. srpna 2010, 0:00

Česká tisková kancelář (ČTK) dne 8. srpna 2010 vydala zprávu „Vláda asi nepřijme zmírnění odpadových povinností výrobců aut“, která byla následně převzata některými sdělovacími prostředky a internetovými portály. Tato zpráva však obsahuje nepřesné až zavádějící informace naznačující, že senátní novelou zákona o odpadech „dochází ke zmírnění povinností výrobců a dovozců automobilů“.

Senátní novelou zákona o odpadech, kterou bude projednávat vláda ČR dne 11.8.2010, nedochází k žádnému zmírnění povinností výrobců a dovozců. Smyslem této novely je odstranit pouze technické a výkladové nedostatky stávajícího znění zákona o odpadech (tzv. „euronovely“). K jednotlivým bodům uvádíme:

1/ Povinnost výrobců součástí používaných ve vozidlech poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků informace pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětovně použít zůstává senátní novelou zachována. Ustanovení směrnice 2000/53/ES však výslovně uvádí, že současně nesmí být dotčeno obchodní tajemství a průmyslové vlastnictví výrobců. Toto ustanovení ale stávající „česká euronovela“ zákona o odpadech neobsahuje a proto bylo do senátního návrhu novely nově zakomponováno. S tím souvisí i to, že pokud zpracovatel vybraných autovraků bude požadovat informace charakteru obchodního tajemství a průmyslového vlastnictví, nemusí mu být tato informace výrobcem poskytnuta v jím požadovaném rozsahu. Poskytnutá informace bude v tomto případě pouze přiměřená této skutečnosti (tedy zachování obchodního tajemství a průmyslového vlastnictví), což je plně v souladu se směrnicí 2000/53/ES (oficiální český překlad příslušné směrnice z roku 2000 rovněž používá slovní spojení „přiměřené informace“).

2/ Směrnice 2000/53/ES neurčuje konkrétní „hustotu sběrných míst“ a nedefinuje ani „prodejní místo výrobce“ (to není definováno ani v nyní platné „euronovele“ zákona o odpadech). Požadavky uvedené v nyní platném znění zákona o odpadech jdou tedy nad rámec směrnice 2000/53/ES. Zde odkazujeme na programové prohlášení vlády („Vláda nebude přijímat nepřiměřeně ekonomicky náročné závazky nad rámec závazných evropských předpisů“).

Obecné stanovení povinnosti zajistit přiměřeně dostupnou sít sběrných míst je dostatečné, neboť systém sběru vybraných autovraků v ČR z hlediska dostupnosti sběrných míst funguje (v současné době existuje na území republiky přes 500 sběrných a zpracovatelských zařízení, z toho cca 370 z nich vykazuje činnost). Požadavky směrnice 2000/53/ES jsou tím tedy splněny.

Dle výkladu (viz Věstník MŽP ČR č. 7/2010) se „prodejním místem výrobce“ rozumí prodejna, kde výrobce vlastním jménem a na vlastní odpovědnost prodává motorová vozidla své značky. Pokud výrobce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností takové místo nemá, nemá povinnost zajistit vytvoření sběrného místa vybraných autovraků a jejich částí. Výrobci a oficiální dovozci však ve smyslu uvedeného výkladu nemají, až na několik málo výjimek, žádná „prodejní místa výrobce“ (prodej vozů je zajišťován jinými samostatnými právními subjekty). Striktní postup výrobců a dovozců dle nyní platného znění zákona (tedy dle „euronovely“) by mohl paradoxně vést ke snížení počtu sběrných míst, což je ve zjevném rozporu s úmyslem zákona.

3/ Při projednávání „euronovely“ (kterou se do českého právního řádu převáděla rámcová směrnice EU o odpadech) v Senátu ČR vzalo Sdružení automobilového průmyslu i Svaz dovozců automobilů po dohodě s MŽP ČR na vědomí potřebu jejího rychlého schválení a to i s jejími dílčími nedostatky (z důvodu zajištění řádné a včasné transpozice směrnice 2008/98/ES, odvrácení žaloby proti ČR podané u Evropského soudního dvora a zastavení probíhajícího řízení o Porušení Smlouvy o založení EU). Zároveň však bylo dohodnuto, že současně bude předložen návrh novely zákona o odpadech (senátní návrh novely), kterým budou odstraněny zmíněné technické nedostatky a výkladové nejasnosti „euronovely“.

Pro porovnání:
Stávající (nyní platné) znění („euronovela“):
§ 37a, odst. (2)
Výrobci součástí používaných ve vozidlech jsou povinni poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků v rozsahu požadovaném těmito zařízeními příslušné informace pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětovně použít.

§ 37a, odst. (5)
Výrobce a akreditovaný zástupce jsou povinni
a) ke splnění povinností stanovených v odstavci 1 písm. c) a odstavci 3 zajistit přiměřenou hustotou sběrných míst vybraných autovraků a jejich částí; za přiměřenou hustotu sběrných míst se považuje, pokud ve správním obvodě každé obce s rozšířenou působností, kde je prodejní místo výrobce*/, je vytvořeno minimálně jedno sběrné místo vybraných autovraků a jejich částí,

Senátní návrh novely zákona:
§ 37a, odst. (2)
Výrobci součástí používaných ve vozidlech jsou povinni poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků na jejich vyžádání přiměřené informace pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětovně použít; obchodní tajemství a průmyslové vlastnictví těchto výrobců tím není dotčeno.

§ 37a, odst. (5)
Výrobce a akreditovaný zástupce jsou povinni
a) ke splnění povinností stanovených v odstavci 1 písm. c) a odstavci 3 zajistit přiměřeně dostupnou síť sběrných míst vybraných autovraků a jejich částí,

Zdroj: autosap.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!