Bridgestone představil budoucí technologie pneumatik přispívající k trvale udržitelné společn

2. července 2012, 0:00

Společnost Bridgestone Corporation představila nové technologie pneumatik, které povedou k trvale udržitelné společnosti.

Shoshi Arakawa, předseda představenstva společnosti Bridgestone, prohlásil na světové vrcholné schůzi o kaučuku World Rubber Summit 2012, že tyto technologie směřují k vývoji prvotřídních pneumatik vyrobených ze 100% trvale udržitelných materiálů.
Doprava má značné dopady na životní prostředí, zejména z hlediska využívání zdrojů a emisí CO2. Bridgestone jako největší výrobce pneumatik a kaučuku na světě vidí velký potenciál pro výrazné omezení negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Společnost Bridgestone hodlá zároveň reagovat na potřeby zákazníků po celém světě spolehlivými dodávkami vysoce kvalitních a technicky vyspělých produktů.

Společnost Bridgestone stanovila pro splnění své mise dlouhodobé ekologické cíle (viz 1. dole), které slouží jako vodítko pro směřování k trvale udržitelné společnosti. Bridgestone klade velký důraz na podporu využívání 100% trvale udržitelných materiálů. Bridgestone bude muset k dosažení tohoto cíle vynaložit veškeré své technické schopnosti a diverzifikovat a rozšířit škálu obnovitelných zdrojů, které používá k výrobě pneumatik a ostatních produktů z kaučuku. Bridgestone za tímto účelem diverzifikuje regiony, v nichž vyrábí přírodní kaučuk, a rozšiřuje škálu používaných výztužných rostlinných vláken. Dále pracuje na vývoji syntetického kaučuku, sazí a složek kaučukových směsí vyráběných z biomasy. S výhledem na jejich široké využívání v roce 2050 bude pokračovat ve vývoji těchto technologií a průběžně informovat o výsledcích dosažených v rámci těchto iniciativ.

Bridgestone vyvíjí celou řadu technologií, které lze využívat v rámci celého dodavatelského řetězce od surovin až po hotové produkty. Jedním z cílů těchto iniciativ je zavést do praxe 100% trvale udržitelné materiály pomocí technologie protektorování a efektivnějších technologií „Tři R, které diverzifikují používané zdroje a zužitkovávají obnovitelné zdroje. Společnost navíc vyvíjí budoucí technologie pneumatik, které například sníží emise CO2 prostřednictvím vylepšené provozní hospodárnosti. Vytvořením ideálních pneumatik využívajících tyto technologie přispěje Bridgestone k realizaci trvale udržitelné společnosti.

1. Dlouhodobé ekologické cíle společnosti Bridgestone

Legenda:
In harmony with nature (Biodiversity) = v harmonii s přírodou (biodiverzita)
Value natural resources = cenit si přírodních zdrojů
Reduce CO2 emissions = snižovat emise CO2
Mid-term target = střednědobý cíl
Promote ecological conservation and restoration = podporovat ochranu a obnovu životního prostředí
Resource productivity improvement = zlepšování využívání zdrojů
Reduce emissions across products‘ life cycle = snižovat emise v celém životním cyklu produktu
Bridgestone Group CO2 Reduction Goals (baseline: 2005) = cíle společnosti Bridgestone Group pro snižování emisí CO2 (výchozí stav: rok 2005)
35% reduction in CO2 per sales from the company’s total operations and its products‘ „after-use“ = 35% snížení emisí CO2 na jednotku prodeje ze všech provozních činností společnosti a následného používání jejích produktů
Improving tire rolling efficiency by 25% (the potential improvement in the customers‘ fuel efficiency exceeds all other emissions in the products‘ life cycle.) = snížení valivého odporu pneumatik o 25 % (Potenciál zvýšení hospodárnosti u zákazníka převyšuje všechny ostatní emise v životním cyklu produktu.)
Long-term vision = dlouhodobá vize
2050 and beyond = 2050 a vzdálenější budoucnost
In balance with nature (contribution > footprint) = v rovnováze s přírodou (přínosy > negativní vlivy)
Towards 100% Sustainable materials = směrem k 100% trvale udržitelným materiálům
Contribute to globally-agreed target (over 50% reduction) = přispívat ke globálnímu cíli (více než 50% snížení)
Balancing with earth’s capacity = být v souladu s možnostmi planety Země
Bridgestone Group’s Environmental Mission = mise společnosti Bridgestone Group v oblasti ekologie
To help ensure a healthy environment for current and future generations… = pomoci zajistit zdravé životní prostředí pro současné i budoucí generace…
sustainable society = trvale udržitelná společnost

Dlouhodobé ekologické cíle:
• Přechod na 100% trvale udržitelné materiály: Zaměření na dosažení cíle maximálním využíváním technologických a vývojových schopností společnosti Bridgestone Group.
• Příspěvek ke globálně dohodnutému cíli (pro snížení emisí CO2): Iniciativy již probíhají a přinášejí výsledky
• Harmonický soulad s přírodou: Postup k dosažení dvou výše uvedených cílů umožní také pokrok k dosažení tohoto cíle

2. Specifické iniciativy k přechodu na 100% trvale udržitelné materiály
 

Legenda:
Recycled materials = recyklované materiály
New input of renewable materials = nové využití obnovitelných materiálů
Non-renewable materials = neobnovitelné materiály
Resource use = využití zdrojů
Increase the resource consumption by increasing demands (business as usual) = zvýšení spotřeby zdrojů v důsledku zvýšené poptávky (obvyklý obchodní model)
Current status = současný stav
Line of ecological capacity = hranice ekologické únosnosti
BAU (Business as usual) = obvyklý obchodní model
2050 and beyond = 2050 a vzdálenější budoucnost
100% Sustainable material = 100% trvale udržitelný materiál
action = akce
reduce raw material consumption (enhance resource productivity) = snížit spotřebu surovin (zlepšit využívání zdrojů)
Half weight technology = technologie pro dosažení poloviční hmotnosti
Run-flat Technology (spareless) = technologie run-flat (bez náhradního kola)
long life technology = technologie pro dlouhou životnost
recycle resources & use effectively = recyklování a efektivní využívání zdrojů
retread technology and services = technologie a služby v oblasti protektorů
non pneumatic tire = bezvzduchová pneumatika
recycled rubber = recyklovaný kaučuk
expand and diversify renewable resources = rozšířit a diverzifikovat obnovitelné zdroje
improvements in rubber productivity = zvýšená produktivita výroby kaučuku
diversification of natural resources, such as bio-materials = diverzifikace přírodních zdrojů, např. biomateriály

(1) Iniciativy pro rozšíření počtu využívaných obnovitelných materiálů

A. Diverzifikace regionů, v nichž je vyráběn přírodní kaučuk
Kromě produkce přírodního kaučuku v tropických oblastech vyvíjí Bridgestone také technologie, které umožňují vyrábět přírodní kaučuk z rostlin pěstovaných v suchých oblastech a pásmech s mírným klimatem. Bridgestone usiluje prostřednictvím těchto technologií o zmírnění nadměrné koncentrace výroby přírodního kaučuku do určitých oblastí. Středem pozornosti výzkumu společnosti jsou nyní především dvě rostliny, guayule (Parthenium argentatum) a pampeliška koksaghyz (Taraxacum kok-saghyz).
 

guayule + pampeliška koksaghyz

B. Diverzifikace a rozšíření škály používaných výztužných rostlinných vláken
Výztužná vlákna používaná v současných pneumatikách zahrnují vlákna z ropy, například polyesterová a nylonová, a rostlinná vlákna, například hedvábná. Bridgestone Group zahájil výzkum praktického využití nových celulózových vláken, která výrazně zvýší možnosti využití přírodních vláken.

Nové celulózové vlákno

(2) Iniciativy zaměřené na náhradu fosilních zdrojů obnovitelnými zdroji

A. Vývoj syntetického kaučuku vytvořeného z biomasy
Společnost Bridgestone Group vyvinula technologii, která umožňuje výrobu syntetického kaučuku z meziproduktů vytvořených z biomasy. Bridgestone usiluje o přechod z fosilních zdrojů na materiály z obnovitelných zdrojů pomocí vlastních technologií pro syntetizování materiálů. Příkladem úspěchu této iniciativy je syntetický kaučuk, který společnost Bridgestone úspěšně vytvořila z butadienu vyrobeného z bioetanolu.

Bio-butadienový kaučuk

B. Vývoj sazí z biomasy
Společnost Bridgestone Group vyvinula technologii, která umožňuje získávat saze z meziproduktů vytvořených z biomasy. Bridgestone Group usiluje o přechod z fosilních zdrojů na materiály z obnovitelných zdrojů pomocí vlastních technologií pro syntetizování materiálů. Příkladem úspěchu této iniciativy jsou saze, které společnost Bridgestone Group úspěšně vytvořila z rostlinných tuků a olejů.

C. Vývoj nových kaučukových materiálů vytvořených z biomasy
Mezi nejběžnější složky, které lze získávat z biomasy, patří bioetanol z cukrů, mastné kyseliny z rostlinných tuků a olejů, celulóza a lignin ze dřeva a další složky tvořené převážně uhlíkem, vodíkem a kyslíkem. Bridgestone v současnosti pracuje na vývoji nových vysoce funkčních kaučukových materiálů využívajících tuto rozmanitou škálu surovin.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!