Tiskové prohlášení EGEA – Emise se musí měřit na koncovce výfuku

7. října 2013, 12:58

Evropský parlament chce zachovat měření emisí na koncovce výfuku jako standardní metodu měření emisí výfukových plynů u motorových vozidel v Evropě. Toto rozhodnutí je důležité v kontextu diskuse v Evropské komisi na téma „Balíček pro způsobilost k provozu na pozemních komunikacích“, ve kterém některé lobbistické skupiny tvrdí, že metoda měření emisí výfukových plynů na koncovce výfuku je „zcela zastaralá“ a že elektronický palubní diagnostický systém OBD by měl být jedinou schválenou metodou měření emisí u motorových vozidel.

„Poruchová vozidla zvyšují riziko nehody a zamořují životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou pravidelné technické kontroly vozidel nezbytným nástrojem pro snižování počtu nehod a vypouštění emisí v rámci silniční dopravy. Proto Evropské sdružení pro vybavení servisů EGEA vítá návrh „Balíčku pro způsobilost k provozu na pozemních komunikacích“ a považuje jej za významný krok k zavedení přísnějších pravidel při pravidelných technických prohlídkách silničních vozidel“, prohlásil Leon Andriessen, prezident sdružení EGEA.

Měření emisí na koncovce výfuku zůstává standardní metodou měření emisí výfukových plynů u motorových vozidel
Evropský parlament zastává názor, že měření emisí na koncovce výfuku je třeba zachovat jako standardní metodu měření výfukových plynů, protože údaje naměřené elektronickým palubním diagnostickým systémem OBD nejsou k tomuto účelu vhodné. Členové Evropského parlamentu dále navrhují doplnit použití diagnostického systému OBD a měření emisí oxidů dusíku (NOx) do rozsahu měření emisí výfukových plynů u motorových vozidel. „Vítáme silný signál Evropského parlamentu a vnímáme jej jako dobrý výchozí bod pro zajištění měření emisí na koncovce výfuku jako standardní měřicí metody, přestože bude povoleno také použít hodnoty naměřené elektronickým systémem OBD. Toto řešení slouží k zajištění nejlepší možné ochrany zdraví i životního prostředí v EU. Nyní vyzýváme členské státy Evropské unie, aby tuto pozici vylepšily“, řekl dále Leon Andriessen.

Proč nestačí pouze hodnoty naměřené systémem OBD
Některé lobbistické skupiny tvrdí, že měření emisí na koncovce výfuku je „zcela zastaralé“ a že elektronické palubní diagnostické systémy OBD, dodávané výrobci vozidel, jsou pro měření emisí výfukových plynů motorových vozidel zcela dostačující.

Dle sdružení EGEA jsou fakta zcela jiná:

1.  Metoda měření emisí výfukových plynů na koncovce výfuku nebyla nikdy zastaralá a nikdy nebyla v Evropě prohlášena za neplatnou. Tato metoda je pevně zakotvena v aktuálně platné směrnici č. 2010/48/ o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. U měření emisí výfukových plynů u vozidel se zážehovým motorem lze použít hodnoty naměřené systémem OBD při chodu motoru na volnoběh. U vznětových motorů není měření systémem OBD povoleno ani jako alternativní metoda. V některých zemích EU se však v současné době spoléhají pouze na hodnoty naměřené systémem OBD, což je ovšem nesprávná interpretace platných směrnic EU a tento postup není v souladu s platnou legislativou EU. Sdružení EGEA proto apeluje na Evropskou unii, aby využila aktuální proces změny pravidel pravidelných technických prohlídek a vyjasnila situaci ohledně měření emisí výfukových plynů ve prospěch metody měření na koncovce výfuku.

2.    Mnoho studií prokázalo, že měření pomocí elektronického systému OBD nemůže nahradit měření emisí výfukových plynů na koncovce výfuku (např. německé studie Emission Check 2010 a UBA a studie EU s názvem TEDDIE). Palubní diagnostický systém OBD nebyl pro měření emisí navržen a není pro něj ani vhodný. Systém OBD neměří hladinu emisí výfukových plynů.  Systém chybové hodnoty vyhodnotí a zobrazí pouze na základě matematického modulu a zkoušek věrohodnosti. Navíc jsou prahové hodnoty systému OBD v mnoha případech vyšší než prahové hodnoty platné pro standardní metodu emisního měření.

3.   Při posledním průzkumu, prováděném v roce 2013 ve Francii na 430 tisících vozidlech, bylo odhaleno šokující zjištění, že 98% vozidel se vznětovými motory, která nesplnila požadavky měření na koncovce výfuku při standardní metodě měření, nesvítila signálka upozorňující na poruchu v oblasti výfukové soustavy. Francouzský průzkum tedy potvrdil výsledky studií uvedených v bodě 2. U 12% vozidel navíc nebylo možné měření systémem OBD provést z důvodu potíží s připojením a komunikací. Navíc by 91% procent testovaných vozidel úspěšně splnilo požadavky na kvalitu výfukových plynů, přestože v paměti vozidel byla uložena chybová hláška o poruše výfukové soustavy (kód P0). Tyto výsledky jasně dokazují, že hodnoty naměřené pomocí systémů OBD mají s výsledky přesného měření emisí výfukových plynů na koncovce výfuku jen velmi málo společného.

4.  Studie TEDDIE, zadaná Evropskou komisí, jejíž výsledky jsou nyní veřejně přístupné, prokázala, že rozšíření měření emisí výfukových plynů u vznětových motorů o měření emisí oxidů dusíku (NOx) může přispět k dalšímu zvýšení ochrany životního prostředí. Oxidy dusíku se tvoří pouze při chodu zahřátého motoru, nicméně jejich měření se nemusí nutně provádět na zkušební stolici. Studie TEDDIE dokázala, že hodnoty emisí oxidů dusíku lze spolehlivě určit při zvyšování otáček motoru při volnoběhu tak, jak se to dnes dělá u měření kouřivosti.

Přestože byly uvedeny v platnost nové evropské předpisy o hodnotách emisí výfukových plynů, hodnoty obsahu pevných částic a emisí oxidů dusíku se u automobilů zatím nesnížily.  Z tohoto pohledu se jeví jako rozumnější zaměřit se v budoucnu spíše na měření obsahu pevných částic a emisí oxidů dusíku, i kdyby to znamenalo další úpravu stanovených prahových hodnot.

Stanovisko sdružení EGEA
Sdružení EGEA apeluje na Evropské a národní orgány s rozhodovacími pravomocemi, aby ponechaly metodu přímého měření emisí na koncovce výfuku jako standardní metodu měření emisí výfukových plynů u motorových vozidel, s případnou alternativou v podobě měření emisí pomocí elektronických diagnostických systémů OBD. Sdružení EGEA navíc vyzývá členské státy Evropské unie, aby podporovaly iniciativu Evropského parlamentu týkající se měření obsahu pevných částic a emisí oxidů dusíku (NOx) jako součásti pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a pomohly tak zmírnit dopady provozu vozidel na veřejné zdraví a životní prostředí.

Tisková zpráva byla zveřejněna na portálu www.sisa.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!