Evropský parlament schválil Směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva

16. dubna 2014, 13:25

Evropský parlament 15. dubna odpoledne na plénu schválil výraznou většinou (622 pro, 29 proti) Směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva. Jde o zásadní krok směrem k dalšímu rozvoji alternativních paliv. Směrnice, kromě rozsáhlého seznamu opatření na podporu rozvoje trhu s alternativními palivy v Evropě, nařizuje konkrétní počty plnicích stanic na CNG, LNG, vodík a další paliva.

Určuje například nezbytnou průměrnou vzdálenost mezi CNG stanicemi na 150 km a 400 km mezi stanicemi LNG na hlavních evropských komunikacích. Země EU, tedy i Česká republika, nyní musí do 2 let připravit příslušné plány, a to včetně stanovení konkrétních cílů ohledně počtu plnicích stanic a znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou. Každé tři roky pak musí členské státy EU předložit Evropské komisi zprávu o provádění vnitrostátního rámce politiky, jako například přímé pobídky k nákupu dopravních prostředků využívajících alternativní paliva, předpisy ohledně parkování, daňové pobídky, vyhrazené dopravní pruhy atd. Směrnice nabývá platnosti 20 dní po zveřejnění v úředním věstníku EU.

Protože síť stanic není v Evropě stále rovnoměrná, Evropská unie se rozhodla zavést konkrétní počty plnicích stanic, aby se automobily na alternativní paliva mohly volně pohybovat v celé Unii. Evropská Komise připravila v lednu 2013 návrh směrnice, která stanovila rozsáhlý seznam opatření na podporu rozvoje trhu s alternativními palivy, která doplňují ostatní strategie pro snížení spotřeby ropy a emisí skleníkových plynů z dopravy v EU. Základní podmínkou v jednotlivých členských státech EU je minimální množství čerpacích stanic pro automobily s pohonem na CNG, LNG a dalších paliv. „Je škoda, že průměrná vzdálenost mezi CNG stanicemi na hlavních evropských komunikacích byla oproti původnímu návrhu ze 100 kilometrů prodloužena na 150 kilometrů,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. ČPS navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v tehdejším Československu založili již v roce
1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931.

ČPS v současné době sdružuje téměř 100 odborných sdružení a firem působících v plynárenství a cca 250 individuálních členů – ve velké většině špičkových plynárenských odborníků. Českého plynárenského svazu (ČPS) a dodává: “Největší význam této směrnice je ale v tom, že je výrazným signálem pro všechny v Evropě, provozovatele, výrobce, ale i řidiče, aby se nadále zabývali intenzivněji rozvojem a perspektivou CNG v dopravě.“

„CNG je v ČR už nejméně 9 let, často mu ale byla vytýkána nedostatečná infrastruktura plnicích stanic. To se v poslední době výrazně mění, jelikož už jezdí v ČR více než 7 tisíc CNG automobilů, brzy investují například jen dvě plynárenské společnosti zhruba půl miliardy korun do vybudování sítě CNG stanic v ČR. Do pěti let bude v ČR počet CNG stanic určitě nejméně trojnásobný,“ dodává Jiří Šimek. Celkově odhadované náklady na vytvoření sítě CNG v celé EU jsou 160 milionů eur.

„Členské státy nyní podle směrnice musí vybudovat odpovídající množství veřejně přístupné infrastruktury pro dodávku CNG nebo bioplynu s cílem zajistit, aby motorová vozidla na CNG mohla být provozována v městských či příměstských aglomeracích a v jiných hustě obydlených oblastech i v celé Unii,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS. „Optimální počet CNG stanic v ČR je 150 až 200. Určitě důležitou roli v rozvoji další infrastruktury bude zde mít opět privátní sektor, ale díky této směrnici bude mít zcela jistě k dispozici i systém pobídek a podpor prostřednictvím evropských finančních nástrojů a programů,“ dodává Jan Ruml.

Podporu pro výzkum a inovace, týkající se vozidel na alternativní pohon a související infrastruktury, poskytne například i rámcový program Horizont 2020, zejména prostřednictvím specifické společenské výzvy Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava. „Distribuční síť pro zemní plyn je podle směrnice možné doplnit o místní čerpací stanice za použití místně vyráběného bioplynu. Technický výbor EU nyní pracuje na souboru specifikací pro zavedení bioplynu do rozvodné sítě zemního plynu,“ doplnil Jan Ruml z ČPS.

„V ČR nebudeme mít žádný problém podmínky této směrnice splnit, Evropská komise tentokrát mohla být i přísnější“ uvádí Jiří Šimek z ČPS. Už v současnosti má například společnost Benzina uzavřeny rezervační smlouvy na výstavbu dalších 25 plnicích CNG stanic
a celkově má potenciál až 40 CNG stanic. Problém nebudou mít ani státy jako je Německo (dnes 915 CNG stanic), Itálie (960), Rakousko a Holandsko (oba 180), Švédsko (195) aj.

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. ČPS navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v tehdejším Československu založili již v roce 1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931.

ČPS v současné době sdružuje téměř 100 odborných sdružení a firem působících v plynárenství a cca 250 individuálních členů – ve velké většině špičkových plynárenských odborníků.

V Evropě dnes jezdí již 1,85 milionu CNG vozidel, které mohou už dnes tankovat u 4,2 tisíce plnicích stanic (v EU přibližně 3 tisíce CNG stanic).

Plnicí stanice musí být vybudovány do roku 2020 pro vozidla na CNG v městských oblastech, do roku 2025 pro vozidla poháněná CNG a LNG podél silnic, které patří do jádra transevropské dopravní sítě (TEN-T), do roku 2025 pro plavidla poháněná LNG pohybující se mezi námořními přístavy sítě TEN-T a do roku 2030 pro plavidla poháněná LNG plující mezi přístavy vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T. Členské státy, které si vyberou zahrnout do národních plánů i infrastrukturu vodíkových čerpacích stanic, musí stanovit cíle do roku 2025. Současně instituce EU podpořily přijetí společných technických standardů tak, aby všechny čerpací a dobíjecí stanice byly navzájem interoperabilní.

Evropská komise touto směrnicí vyhodnotila hlavní dostupné varianty alternativních paliv, které by mohly nahradit ropu a přispět tak do roku 2050 ke snížení emisí 60 procent skleníkových plynů z dopravy v porovnání s úrovněmi v roce 1990.

“Jde o zásadní krok směrem k dalšímu rozvoji alternativních paliv. Jde o vyváženou dohodu, která v sobě zahrnuje jak ambiciózní, tak i realistický přístup, který z tohoto přijatého dokumentu činí vhodný nástroj pro vytvoření perspektivního trhu, a současně poskytne provozovatelům a výrobcům jistotu ohledně právního zázemí,” uvedl Carlo Fidanza, evropský poslanec a hlavní vyjednávač za Evropský parlament.

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. ČPS navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v tehdejším Československu založili již v roce 1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931.

ČPS v současné době sdružuje téměř 100 odborných sdružení a firem působících v plynárenství a cca 250 individuálních členů – ve velké většině špičkových plynárenských odborníků.
   – V ČR je jezdí dnes již více než 7 tisíc CNG vozidel.
   – Poslední meziroční nárůst CNG byl více než 2 tisíce vozidel.
   – Na trhu je dnes výběr nejméně 60 druhů sériově vyráběných CNG vozidel (osobní, dodávky, nákladní aj.).
   – K dispozici je v ČR více než 50 veřejných CNG plnicích stanic, do konce roku 2014 by jich mělo být asi dvakrát tolik. Stanice vznikají už nejen samostatně, ale i přímo na stanicích společnosti Benzina, ta celkově vidí potenciál v ČR pro zhruba 40 CNG plnicích stanic.
   – Motoristé využívají i 116 domácích vlastních CNG plnicích stanic.
   – Spotřeba CNG v ČR za rok 2013 vzrostla o 44 procent. Největší vozové parky organizací v ČR, tzv. fleety, mají už 500-700 CNG vozidel.
   – Na světě jezdí již 20 milionů CNG vozidel.

Statistická data najdete na www.cng4you.cz

Související články

Zájem o automobily s alternativními pohony roste
Zájem o automobily s alternativními pohony roste

Automobily vybavené alternativními pohony se vyskytují na trhu již mnoho let, výraznější zájem o ně byl však zaznamenán až v posledních letech. Zvýšený prodej těchto automobilů se odrazil již také na trhu ojetých automobilů, což potvrzují údaje skupiny AAA AUTO, která v roce 2012 prodala dvakrát více automobilů s alternativním pohonem než v roce předchozím. […]

V ČR jezdí již 7,5 tisíce CNG vozidel
V ČR jezdí již 7,5 tisíce CNG vozidel

Podle statistik Českého plynárenského svazu (ČPS) se registrovalo ve druhém čtvrtletí 2014 dalších 438 CNG vozidel. Za 1. pololetí je to celkem 778 dalších CNG vozidel. V České republice (ČR) již jezdí celkem 7.488 CNG vozidel. Z tohoto počtu je v ČR už 512 CNG autobusů (ve 35 městech) a 81 komunálních CNG vozidel. K […]

10 nejnovějších CNG plnicích stanic
10 nejnovějších CNG plnicích stanic

Počet plnicích CNG stanic v poslední době velmi rychle narůstá. V minulých letech docházelo k nárůstu nových plnicích stanic CNG v řádu jednotek, nyní se staví po desítkách. Stanice CNG nyní vznikají už i na běžných čerpacích stanicích – pouze přidáním stojanu na CNG – a proto si toho nemusí každý všimnout. V současné době […]

Zvyšování počtu vozidel na CNG je součástí koncepce čisté dopravy v ČR
Zvyšování počtu vozidel na CNG je součástí koncepce čisté dopravy v ČR

Koncem roku 2014 se za účasti 4 ministerstev uskutečnilo setkání k vyhodnocení celoročních prací Národního akčního plánu (NAP) čisté mobility. Cílem této zásadní koncepce rozvoje udržitelné dopravy v ČR je cílem je snižování emisí a závislosti na klasických kapalných palivech. Setkání přineslo velmi pozitivní výsledky v otázce zvyšování počtu vozidel na CNG a budování související […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!