ČOI: Automobil bez filtru pevných částic nesmí na komunikace

19. června 2014, 14:49

Mimořádná kontrolní akce České obchodní inspekce byla zaměřena na poskytování služeb autoservisů, zejména na informování spotřebitelů při výměně nebo případném odstranění filtru pevných částic u dieselových motorů.

V průběhu 80 kontrol zjistili inspektoři nedostatky ve více než polovině z nich. Z toho v 9 případech kontrolované osoby neinformovaly spotřebitele s náležitou odbornou péčí o tom, že po odstranění filtru pevných částic se motorové vozidlo stává technicky nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích. Neznalost této informace může podstatným způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele, zda si filtr pevných částic nechat bez náhrady odstranit. Za klamavé obchodní praktiky a další zjištěné nedostatky, např. neseznámení spotřebitele s cenou poskytovaných služeb, bylo uloženo v průběhu trvání akce 36 pokut v celkové výši 66.500 Kč, další subjekty čeká správní řízení.

V období od 15. 2. do 30. 4. 2014 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na úpravy vozidel – odstranění filtru pevných částic, provedeno celkem 80 kontrol. Cílem kontrolní akce bylo ověřit dodržování povinností vyplývajících prodávajícím z obecně závazných právních předpisů při nabídce služeb úpravy vozidel, konkrétně požadavku na odstranění filtru pevných částic u dieselových motorů automobilů, a také informací, které prodávající u této služby deklaruje. Nedostatky byly zjištěny celkem v 41 případech (tj. 51,3 %).

Zjištěná porušení a uložené sankce
V průběhu kontrolní akce bylo nejčastěji zjištěno porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to celkem ve 44 případech. Ve 3 případech porušily kontrolované subjekty jiné právní předpisy v kontrolní pravomoci ČOI.

Při kontrolách byla pozornost inspektorů zaměřena na poskytování služeb odstranění filtru pevných částic s ohledem na podané informace o této službě. V 9 případech bylo zjištěno, že prodávající v rozporu s požadavky odborné péče neinformoval spotřebitele o skutečnosti, že následkem odstranění filtru pevných částic se motorové vozidlo stává technicky nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích (porušení § 5 odst. 1) zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – užití klamavé obchodní praktiky), mj. má tato úprava negativní vliv na životní prostředí. Neposkytnutí informace o ztrátě způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích může podstatným způsobem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele, zda si filtr pevných částic nechat odstranit.

Obchodní praktika je klamavá,
   – je-li při ní užit nepravdivý údaj
   – je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit
   – opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, který lze po podnikateli s přihlédnutím ke všem okolnostem spravedlivě požadovat (za opomenutí se považuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem).

Z § 5 odst. 1) zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Nejčastějším nedostatkem bylo neseznámení spotřebitele s cenou poskytované služby nebo nabízeného zboží (dle § 12 zákona č. 634/1992 Sb.), a to v 28 případech. V 9 případech bylo zjištěno porušování zákazu nekalých obchodních praktik (§ 5, odst. 1). Ve 4 případech nesplnila kontrolovaná osoba povinnost předvést výrobek (§ 15). Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy vydali inspektoři do doby zjednání nápravy zákaz používání 3 ks neověřených měřidel.

Na základě nedostatků zjištěných v rámci kontrol uložily jednotlivé inspektoráty 36 pokut v celkové výši 66.500 Kč. Další řízení o uložení sankce nebyla ukončena.

Závěr
Kontrola zaměřená na úpravy vozidel v autoservisech, které nabízejí odstraňování filtru pevných částic, prokázala, že poskytování těchto služeb patří mezi problematické oblasti. Vysoký poměr celkových zjištění svědčí o tom, že prodávající často nedodržují povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, zejména neinformují o cenách a porušují zákaz užívání nekalých obchodních praktik tím, že neupozorňují spotřebitele na rizika vyplývající z poskytnutí služby. Nedodržování těchto informačních povinností při poskytování služeb – opravě a úpravě motorových vozidel, může mít pro spotřebitele řadu negativních důsledků – od finanční újmy přes rizika pro bezpečnost až po případné komplikace při uplatnění práv za vadně provedenou službu. Vzhledem k  výsledkům této akce budou kontroly v autoservisech v dalším období pokračovat.

Tisková zpráva ČOI

Související články

Máte slovo na ČT1: Kontroly ČOI
Máte slovo na ČT1: Kontroly ČOI

Dne 5.6.2014 byl odvysílán pořad „Máte slovo“ pod názvem Kontroly ČOI, který je je mírně zavádějící. Pořad se zabýval hlavně praktikami obchodníků s ojetými vozy (přetáčení tachometrů, předražené úvěry, postup ČOI, legislativa apod.). Hosté: Jan Mládek – ministr průmyslu a obchodu, ČSSD, Mojmír Bezecný – ústřední ředitel České obchodní inspekce, Patrik Lukeš – vedoucí sekce […]

Pneuservisy neseznamují spotřebitele s cenou služeb
Pneuservisy neseznamují spotřebitele s cenou služeb

Pneuservisy jsou využívány motoristy nejčastěji v jarním období, kdy je třeba vyměnit zimní pneumatiky za letní, a pak na podzim, kdy je třeba připravit automobil na zimní provoz. Proto byla monitorovací a kontrolní akce České obchodní inspekce naplánována na tato období s cílem ověřit úroveň služeb poskytovaných pneuservisy. Její jarní část probíhala na celém území […]

ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb
ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb

Ověřit úroveň služeb pneuservisů a dodržování povinností, vyplývajících prodávajícím nebo poskytovatelům těchto služeb z obecně závazných právních předpisů, bylo cílem kontrolní akce České obchodní inspekce. Kontroly probíhaly podle plánu v jarním a podzimním období, kdy jsou spotřebiteli – motoristy tyto služby využívány nejčastěji. Inspektoři zjistili nedostatky v 77 z celkem 204 kontrolovaných provozoven (téměř 38%). […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 24. června 2014, 10:03 0 0

Tak, hlavně by mě zajímalo jestli si chlapci z COI dali plus a minuty dohromady a zamysleli se co je v závěru ekologičtější. Automobil s PDF který díky němu žere cca o litr paliva na sto km více + velmi složité zacházení se starými filtry (odpady) nebo vozidlo které sice více částic prachu vypouští do ovzduší ale méně paliva vyhoří a nemusí se řešit co se starými filtry, čidly (které se mění jak na běžícím páse)??? Tak a kde teď soudruzi udělali chybu? ;-)

Odpověď