Pneuservisy neseznamují spotřebitele s cenou služeb

30. července 2015, 9:05

Pneuservisy jsou využívány motoristy nejčastěji v jarním období, kdy je třeba vyměnit zimní pneumatiky za letní, a pak na podzim, kdy je třeba připravit automobil na zimní provoz. Proto byla monitorovací a kontrolní akce České obchodní inspekce naplánována na tato období s cílem ověřit úroveň služeb poskytovaných pneuservisy. Její jarní část probíhala na celém území republiky od 1. dubna do konce června a zahrnovala celkem 120 provozoven. Nedostatky zjistili inspektoři v plné třetině z nich. Nejčastěji nebyli spotřebitelé informováni o ceně poskytovaných služeb nebo jim nebyl vydán doklad o převzetí objednávky v případech, kdy nebyla služby poskytnuta na počkání. Další část kontroly proběhne ve 3. čtvrtletí.

V období od 1. 4. do 30. 6. 2015 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na nabídku služeb pneuservisů provedeno Českou obchodní inspekcí celkem 120 kontrol. Jejich cílem bylo ověřit dodržování povinností vyplývajících prodávajícím z obecně závazných právních předpisů při nabídce a poskytování služeb v pneuservisech.  Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno ve 40 případech (tj. 33, 3%).  

Zjištěná porušení a uložené sankce
Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno celkem ve 49 případech:

  • porušení povinnosti prodávajícího informovat spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb (§ 12) bylo zjištěno ve 23 případech. Jednalo se zejména o neuvádění cen u nabízených služeb, tj. výměny, přezutí a montáže pneumatik na automobil, někde byly ceny za služby uvedeny, ale bez DPH                                                                                                                 
  • povinnost prodávajícího, vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky, není-li služba poskytnuta na počkání, a to se všemi náležitostmi (§ 15), nedodrželi poskytovatelé služby v 15 případech
  • správné informace o podmínkách, způsobu a rozsahu uplatnění práva z vadného plnění (§ 13) neposkytly spotřebiteli 4 kontrolované osoby. Například v jednom případě prodávající zkrátil spotřebiteli lhůtu pro možnost uplatnění práva z vadného plnění, ve druhém případě prodávající neznal lhůtu pro možnost uplatnění práva z vadného plnění u použitého zboží, které v provozovně nabízel
  • zásady poctivosti prodeje (§ 3) porušili 3 prodávající.

V jednom případě bylo zjištěno také porušení zákona č.  185/2001 Sb., o odpadech, konkrétně informační povinnost o zpětném odběru a odděleném sběru (dle § 31d). Na provozovně chyběla informace o místech zpětného odběru použitých bateriích. Zjištění bylo postoupeno České inspekci životního prostředí.

Na základě prokázaných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce bylo v rámci 1. části kontrolní akce (v průběhu 2. čtvrtletí 2015) pravomocně uloženo jednotlivými inspektoráty 35 pokut v souhrnné výši 50.000 Kč. 

Závěr
Při kontrolní akci v pneuservisech, zaměřené na dodržování povinností vyplývajících prodávajícím nebo poskytovatelům služeb z obecně závazných právních předpisů, zjistila Česká obchodní inspekce porušení zákona v plné třetině kontrolovaných provozoven. Charakter zjištěných nedostatků nasvědčuje značné nekázni podnikatelů při plnění zákony stanovených povinností a současně vysoké míře tolerance spotřebitelů, kteří buď svá zákonná práva neznají, nebo jejich dodržování nevyžadují. Druhá část kontrolní akce bude v pneuservisech zahájena ve 4. čtvrtletí 2015. 

Související články

Prodej ojetých motorových vozidel s četnými nedostatky
Prodej ojetých motorových vozidel s četnými nedostatky

Kontrolní akce zaměřená na nabídku a prodej použitých motorových vozidel měla ověřit, jakým způsobem prodávající poskytují informace o jejich vlastnostech, zejména počtu ujetých kilometrů, a také jak spotřebitele informují o podmínkách uzavření kupní smlouvy na vozidlo, včetně možnosti platby prostřednictvím spotřebitelského úvěru. Již průběžné výsledky kontrol prokázaly při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel závažné […]

ČOI: Automobil bez filtru pevných částic nesmí na komunikace
ČOI: Automobil bez filtru pevných částic nesmí na komunikace

Mimořádná kontrolní akce České obchodní inspekce byla zaměřena na poskytování služeb autoservisů, zejména na informování spotřebitelů při výměně nebo případném odstranění filtru pevných částic u dieselových motorů. V průběhu 80 kontrol zjistili inspektoři nedostatky ve více než polovině z nich. Z toho v 9 případech kontrolované osoby neinformovaly spotřebitele s náležitou odbornou péčí o tom, […]

ČOI: V lednu nevyhověly dva vzorky motorových paliv
ČOI: V lednu nevyhověly dva vzorky motorových paliv

V lednu odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic ke kontrole jakosti celkem 221 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhověly jakostním parametrům příslušných technických norem dva vzorky – jeden vzorek motorové nafty nedosahoval stanoveného limitu v bodu vzplanutí a vzorek Etanolu E85 nevyhověl v tlaku par. Prodej těchto nejakostních paliv o obsahu téměř 8.200 l […]

ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb
ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb

Ověřit úroveň služeb pneuservisů a dodržování povinností, vyplývajících prodávajícím nebo poskytovatelům těchto služeb z obecně závazných právních předpisů, bylo cílem kontrolní akce České obchodní inspekce. Kontroly probíhaly podle plánu v jarním a podzimním období, kdy jsou spotřebiteli – motoristy tyto služby využívány nejčastěji. Inspektoři zjistili nedostatky v 77 z celkem 204 kontrolovaných provozoven (téměř 38%). […]

ČOI na severu Čech prověřila autočalounické služby
ČOI na severu Čech prověřila autočalounické služby

Provozovatel autočalounictví, stejně jako každý provozovatel služeb, je povinen vystavit spotřebiteli při objednání služby písemné doklady v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Počátkem srpna 2016, na základě podnětu spotřebitele, uskutečnili inspektoři ČOI na severu Čech kontrolu podnikatele. Inspektorát ČOI Ústecký a Liberecký obdržel podnět spotřebitele upozorňující na nekorektní jednání podnikatele, který […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!