DIAGNOSTIC CON bude!

4. září 2020, 16:30

Děláme to rádi a i pro nás je tato akce vždy velkou inspirací a přínosem v mnoha ohledech. Diagnostic Con má neustále rostoucí účast a větší prestiž. Co však očekáváte letos, kdy zájem o informace sice růst může, ale jak víme, všechny akce znepříjemňuje koronavirus? Jak jste si poradili v tomto ohledu?

Nebylo to lehké a čekali jsme i na vývoj případné druhé vlny, která sice přišla, ale ne natolik silně, abychom akci stor­novali. Motivoval nás přitom i stálý zá­jem účastníků, kteří kupovali vstupenky i s velkým předstihem dopředu, aniž by znali témata. O to méně jsme chtěli otázku bezpečnosti směrem k našim zákazníkům, až fanouškům, zlehčo­vat, a zavedli jsme proto dvě nezávislá opatření. Prvním je samotné stěhování akce do větších prostor O2 UNIVERSUM, kde nám bude k dispozici jeden velký sál propojený ze dvou velkých konfe­renčních sálů s kapacitou 1.850 míst k sezení a s velkým vstupním foyer, kde bude zajištěno občerstvení a prostor pro osobní diskuse. Stěhování jsme původně neplánovali z důvodu bezpeč­nosti, ale především kvůli navýšení kapacity a zvýšení komfortu. Vzhledem k aktuálním vládním restrikcím jsme však omezeni na 500 lidí, a tak bude pro každého prostoru víc než dost. Při konferenci využijeme velká promítací plátna na delší stěně propojených sálů, která všem účastníkům dovolí pohodl­ně sledovat přednášky ze všech prosto­rů. Nám jako pořadatelům pak umožní dodržovat všechna hygienická opatření včetně větších rozestupů účastníků, snadnější dezinfekce povrchů v průbě­hu akce apod.

Tím druhým opatřením, kterým se snažíme jít naproti případným dalším restrikcím nebo i obavám jednotlivců, je živý přenos přednášek, který účast – níci budou moci sledovat odkudkoliv on-line. Přitom se stejně jako prezenční účastníci budou moci zapojit do dotazů na přednášejícího, které jak ze sálu, tak i on-line bude možné živě zasílat přes speciální aplikaci z mobilu nebo PC. Zá­kazníci tedy mohou nakoupit vstupen­ku a rozhodnout se až v poslední chvíli, zda pojedou, či nikoliv, a nám jen zbývá správně dimenzovat catering, což je spojeno s vyššími náklady. Pokud nám tedy zákazník, který již vstupenku na­koupil, sdělí do 15. 9., kdy končí registrace na akci, že se osobně nezúčastní, vrátíme mu 1.000 Kč / 40 eur z hodno­ty vstupenky, což mu jeho fyzickou neúčast bude částečně kompenzovat. No a pro případ, že by účastník ten den nemohl přijet a ani sledovat živý přenos, získá stejně jako každý přímý návštěvník alespoň neomezený přístup k záznamům ze všech přednášek, kde plánujeme i další bonusový obsah ke každému tématu.

Ve druhé části konference je jedním z témat analýza všech záznamů z měření emisí od roku 2018 až po červen 2020, kterou umožňuje Ministerstvem dopravy zavedený Informační systém technických prohlídek (nyní„ISTP“, dříve „CIS“). Co můžeme od této přednášky očekávat?

Tato iniciativa spadá pod Asociaci emisních techniků a opravářů, z.s. (zkr. ASEM). Jak jistě víte, jejím cílem je technicky udržitelný stav emisí pocházejících z dopravy silničních vozidel, a to především skrze údržbu motoro­vých vozidel a jejich emisních systémů ve funkčním technickém stavu. To nejen podporuje, ale doslova si žádá vyšší kvalitu opravárenství, na kterou cílíme. Když se nad tím hlou­běji zamyslíme, tak poctivé kontroly na SME nebudou mít v budouc­nu kladný efekt jen na snižování emisí z dopravy, ale také na očištění trhu od nepoctivých autoservisů. Na školeních a přednáškách totiž dost často slýchává­me, že autoservis má problém konku­rovat těm nepoctivým opravnám, které mnohdy problémy ve vozidlech řeší tím, že problematické díly jako DPF filtry, EGR ventily apod. odstraní, provrtají, zaslepí atd. a přeprogramují řídicí jed­notku, aby nehlásila závadu. To pocho­pitelně dělají levněji, než dokáže poctivá opravna řádnou diagnostikou a opra­vou. Důvěřivé zákazníky nepoctivý opravář přesvědčí lichými argumenty, avšak každý takový nelegální a technic – ky nepřípustný zásah do systému řízení motoru má i druhou stranu mince. Z vo­zidla se stává jakýsi nestandard, který v budoucnu nikdo neopraví. Zásah vždy devastuje buď samotné vozidlo, nebo životní prostředí, nejčastěji však obojí, a pak je potřeba vše uvést do původního stavu a není z čeho vycházet, chybová hlášení jsou uměle potlačena. Známe hodně prekérních případů, kdy v zahra­ničí odhalila místní policie úmyslné manipulace na vozidlech a skončilo to vesměs dočasným zabavením vozidla a vysokými sankcemi ve správním řízení. Česká policie, pokud vím, zatím nic takového nedělá. Tyto nepoctivé servisy pak dělají špatnou pověst i těm pocti­vým a odborným, což samozřejmě spo třebitel může jen těžko rozlišit. Dokud podobně zmanipulovaná vozidla – a ne­musí vůbec vypadat jako vraky, naopak, jsou to skvěle vyhlížející auta – prochází i emisní kontrolou na SME, tak je to začarovaný kruh, který ty nepoctivé podporuje dál v jejich podnikání. ASEM chce formou analýz z ISTP upozorňovat veřejnost i státní odborný dozor na nedostatky v emisních kontrolách, aby je do budoucna vymítil.

S MDČR již v této oblasti spolupracujeme a dostáváme data po každém měsí­ci, která budeme pravidelně analyzovat a zveřejňovat jejich výsledky. Nechceme házet všechny SME do jednoho pytle, ale mnoho emisních stanic prodej kladných protokolů živí a vozidla se neopravu­jí. A jestliže zákonem nařízená regulace zvýhodňuje jen jednu skupinu podnikatelů STK, nebude návrat k levným, všude dostupným a přitom kvalitním kontro­lám prakticky vůbec možný.

Autoservisy pozorují tento nerovný boj s hořkostí v ústech, protože zákaz­níkovi, který má evidentně defektní a nefunkční emisní systém, nepoctivá STK nakonec kladný protokol stejně „prodá“. Stát tím přichází o značné finance na DPH z opravárenského odvět­ví, protože legální zakázky na opravy emisních systémů se prostě nekonají To, že stojí lidé u STK linek fronty, je důsledek centralizace STK do velkoka­pacitních linek a chybně pojatý výpočet kapacitní nasycenosti STK v regionech, který je zprůměrován z dní celého roku. To je stejné, jako kdybyste počítali kapacitu lyžařského vleku z průměrné návštěvnosti hor včetně léta. Je to bohu­žel dáno vyhláškou 211/2018 Sb., a tím je dostupnost této služby plošně značně poddimenzovaná. To je voda na mlýn provozovatelům STK, kterých lobby je díky pohádkovým ziskům značně silná jak mezi politiky, tak na úředních místech. Ve skutečnosti se regulací a předepsanými linkami STK technické kontroly zbytečně prodražují, prohlídky jsou často svěřovány zprostředkovatelům a klientelismus a všudypřítomná korupce opět vrhají špatné světlo na služby v autoopravárenství a technických prohlídkách.

Stačí se podívat do vyspělého zahra­ničí, kde je tato služba levná a dostupná i ve venkovských autoservisech. Tam není počet kontrolních míst státem omezován, nikdo tam o „zprostředko­vání“ nebo „zařízení známky“ z STK neslyšel a možné pokusy o podvody tam vůbec nechápou. Proč by takový decen­tralizovaný systém nemohl být i u nás? ISTP už existuje a jak my v ASEM víme, je počítačové monitorování výsledků transparentní a z hlediska kontrolní činnosti levné, rychlé a účinné.

První úvodní analýza z ISTP za rok 2018 byla již zveřejněna v blogu asem.cz, kde tvoří přílohu k dopisu směrovanému na ministra dopravy. Druhá analýza bude již více do hloubky, nicméně nadále nebudeme vyjmenovávat konkrétní emis­ní stanice – problém je totiž systémový a mělo by se k němu tak i přistupovat. Pro nápravu současného stavu bude potřeba decentralizovaná síť s co největ­ším počtem kontrolních míst. Tendence pokutovat a zavírat jednotlivé stanice by mohla vést spíše k prohloubení mnoha současných problémů. Začít se musí s komplexní rekonstrukcí systému emisních kontrol, kde nás trápí už jen samotný základ, zcela děravá a nedo­konalá metodika měření emisí, kvůli které se u kontrol vyhazují i zcela zdravá auta, což nikdo nechce.

Protože program ISTP dnes žádné podobné analýzy sám doposud bohužel kontinuálně neprovádí, bude nutné si na ručně získávané výsledky počkat.

Cca 2,5 mil. prohlídek ročně vyhodnocu­je nyní hned několik specialistů, kteří se starají o co možná nejsvědomitější a nejširší analýzy. ASEM má podporu více partnerů, včetně ČVUT v čele s prof. Michalem Vojtíškem, dále pak Akade­mie věd a TUL (Technická Univerzita Liberec), jejichž odbornost nám poskytuje velkou oporu a celý tým má radost, že pracujeme s velkým potenciálem změnit věci k lepšímu. Domnělá špatná kvalita technických prohlídek obzvlášť v měření emisí ve spojení se studií, kte­rou provedly ÚAMK, ČVUT a ČZU v 2017 v Praze, tak do sebe právě v kontextu s překvapivými výsledky analýz z ISTP dobře zapadají.

Studie mimo jiné potvrdila, že v roce 2017 přibližně 9 % vozidel vyba­vených DPF má tento filtr odstraněný či nefunkční a že přibližně 5 % vozidel v nevyhovujícím technickém stavu tak způsobuje 50 % emisí a 10 % takových vozidel způsobuje tři pětiny celkových škodlivých emisí z dopravy, přičemž ne – jde nutně jen o starší vozidla. Podobné výsledky nechávají tušit analýzy z ISTP dat. Je zde tedy vysoký potenciál na zlepšení kvality ovzduší ve městech, což je pro nás velkou motivací.

V této souvislosti se chci zeptat – co váš otec a jeho soudní spor se spol. DEKRA? Jaký je zde vývoj? Už je znám …

Přejděte na další stránku.

Související články

AutoEXPERT září 2020
AutoEXPERT září 2020

Časopis AutoEXPERT, určený pro profesionály v autoopravárenství, ve svém zářijovém čísle přináší spoustu informací. Příloha se věnuje automobilovým ložiskům v praxi.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!