Reportáž z kongresu SDCM

26. listopadu 2018, 14:51

2 dny, 4 sály, téměř 800 účastníků, 20 tématických přednášek, 80 řečníků z Polska a Evropy, – to byl 13. Kongres motoristického průmyslu a obchodu ve Varšavě.

Ve dnech 7. a 8. listopadu se v hotelu Soundgarden setkala elita automobilového průmyslu. Byla zde diskutována různá témata, mimo jiné digitalizace, telematika, elektromobilita, emise CO2, jakož i nové evropské právní předpisy.

Událost byla zahájena panem Alfredem Frankem, předsedou sdružení SDCM, které je hlavním organizátorem kongresu. Předsedající uvítal všechny shromážděné a zejména zástupce ministerstev a organizací. Přítomnost zástupců mezinárodních organizací, jako jsou FIGIEFA, CLEPA, EGEA a APRA, odkazuje na mezinárodní charakter akce.

Kongres SDCM

Síla žen v mužské branži
Kongres zahájil panel věnovaný ženám pracujícím v teoreticky „mužské“ automobilové branži. Na kongresu o rok dříve byl vyvrácen mýtus, že automobilový průmysl je doménou mužů, kdy v současné době v polském automobilovém průmyslu, ženy tvoří asi 30 % všech zaměstnanců. Pro srovnání v Německu je to 18 %.

Vzhledem k problémům na trhu práce vykazují zaměstnavatelé větší flexibilitu, a to je pro ženy velkou příležitostí. Ženy jsou velmi podnikavé, otevřené a nebojí se výzev. Proto se stále více dostávají na vyšší pozice, přesto stále chybí pozice manažerské. Proč se to děje a co je třeba změnit? Mluvčí se shodly, že příležitost ke změně je hlavně na ženách samotných, které by měly projevit větší odvahu.

Motoristické megatrendy
Během druhého panelu, který se týkal megatrendů v automobilovém průmyslu, opět hovořily ženy z branže – Joanna Szkudłapska-Włodarczyk (Mahle), Anna Wilczewska (Castrol), Małgorzata Demidziuk (Santander Consumer Bank), Anita Niemczyk-Szewczyk (Novenus) i Iwona Kornatko (Autoservis Morela).

Během diskuse byly popsány nejdůležitější megatrendy, které mají v současné době největší dopad na rozvoj motorizace. Zmíněny byly – konsolidace mezi výrobci, e-commerce zaměřená především na distributory, sdílení automobilů (carsharing), rozvoj elektromobility, telematiky a autonomie a rostoucí trh hybridních vozidel. Nepochybně bude mít velký vliv na branži Průmysl 4.0.

Nové, použité, repasované – jaká je cesta?
Recyklace a regenerace automobilových dílů byla dalším tématem kongresu. Během panelových jednání se zaměřila na udržení rovnováhy v konkurenci mezi segmenty, na trhu repasovaných a použitých dílů.

Sekci zahájil Michael Haumann z mezinárodní organizace APRA, která zastupuje společnosti zabývající se tovární regenerací dílů. M. Haumann ve své prezentaci představil oblasti činnosti organizace APRA, a také zdůraznil nejdůležitější výzvy pro regenerační trh ve světě. Dalším bodem zasedání byla debata odborníků.

Kongres SDCM - APRA

FIGIEFA – IAM – evropské právní předpisy
Přednášku o evropských právních předpisech přednesla Sylvia Gotzen, generální ředitelka FIGIEFA. V první části svého projevu se dotkla nařízení EU 2018/858 o schvalování a dozoru nad trhem motorových a přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a technických celků určených pro tato vozidla. Projev se především týkal vyjasnění zavedených změn. Rovněž se zabývala otázkou přístupu k údajům o opravách vozidel (RMI). Údaje by měly poskytovat výrobci automobilů v čitelném tvaru. Pozornost byla věnována také konektoru OBD. Poslední část přednášky se týkala rostoucí obav z telematiky a potřeby zavést takové právní úpravy, aby nezávislé servisy mohly fungovat na principu spravedlivé hospodářské soutěže s autorizovanými servisy.

SDCM – odborná komise o právu a automobilovém trhu
Během panelové diskuse se hovořilo o mechanismech vytváření právních předpisů v Evropské unii. Byly zde prezentovány hlavní činnosti SDCM a příkladové oblasti legislativy pro distributory a výrobce. Mezi ně patří přístup k telematickým systémům, informace o RMI a možnosti identifikace dílů prostřednictvím VIN pro nezávislé servisy a změny ustanovení o pohavarijních opravách. Důležitým tématem, pro kterou SDCM lobuje, je také omezení černého trhu. Ve prospěch výrobců OE jsou přijata opatření týkající se nových norem emisí CO₂, podpora udržitelného rozvoje elektromobility nebo minimalizace problémů vyplývajících z ohlášeného Brexitu, jakož i otázky související s prováděcími předpisy týkající se homologace.

EGEA / STM – účinky implementace směrnice 2014/45 na ekonomiky zemí EU
Přednášku týkající se dopadu zavedení směrnice o pravidelné technické kontrole motorových vozidel přednesl Massimo Brunamonti, člen představenstva EGEA. Zdůraznil, že cílem organizace je usilovat o „Vision Zero“ – vytvoření takových podmínek na silnicích, aby v roce 2050 nedocházelo k žádným obětem dopravních nehod. Výše zmíněné nařízení má pomoci tohoto cíle dosáhnout.

Důsledky změn v předpisech týkajících se snížení emisí CO₂
Prezident SDCM Alfred Franke a prezident PZPM Jakub Faryś představili možnosti a hrozby vyplývající ze zpřísněných ustanovení o emisích oxidu uhličitého. Polsko je významným výrobcem automobilových dílů v Evropě, nicméně většina z nich jsou díly používané ve vozidlech se spalovacími motory.

Je to úspěch na straně jedné, na straně druhé problém s ohledem na trend vývoje elektromobility a vzhledem na nové normy pro snížení emisí CO₂ u vozidel s konvenčními motory. Hrozba je důsledkem potenciálního útlumu evropského i polského rozvoje automobilového průmyslu pod vlivem právních předpisů prosazujících rozvoj pouze jedné technologie, a to elektromobility.

E-commerce v automobilovém průmyslu – nové příležitosti, nové horizonty
Diskusní panel vedl Piotr Grzemski, ředitel kategorie dílů ve skupině OLX, který představil několik důležitých faktů. Podíl sektoru elektronického obchodu v celosvětovém měřítku je nižší než 12 %. Jeho hodnota na polském trhu se odhaduje na 12,5 miliard EUR. Za dva roky se očekává nárůst o více než ⅓ na 17 miliard EUR.

Fakta a mýty o výfukových emisích a technických studiích
Během zasedání Asociace pro automobilovou techniku ​​byly prezentovány současné a budoucí možnosti sledování výfukových emisí vozidel s konvenčním pohonem. Byla zmíněna otázka nedostatku kontroly měřicích přístrojů používaných na STK.

Prezentační část zahájil Mariusz Nowicki z akreditované laboratoře HAIK / STM přehledem současného stavu kvality technického výzkumu, jakož i možné směry, změny a vývoj. Mariusz Mańczak z Technologické univerzity v Poznani představil výsledky srovnávacích zkoušek emisí výfukových plynů prováděných na několika desítkách řídících stanic. Sławomir Olszowski ze společnosti BETiS prezentoval informace a statistiky o technickém stavu vozidel, které se podílejí na dopravních nehodách.

CLEPA – IAM – Aftermarket 2025. Trh na cestě k transformaci
Přednášku o budoucnosti Aftermarketu v roce 2025 vedl Frank Schlehuber, ředitel sekce Aftermarket ve sdružení CLEPA. Představil hlavní statistiky o dodavatelském řetězci na automobilovém trhu a současně uvedl nové trendy, které budou mít vliv na další vývoj.

Největší nárůst zisků se odhaduje v oblasti sběru dat a softwaru, kterými budou automobily vybaveny. Schlehuber také představil několik komunikačních technologií, které mohou mít v příštích letech velký význam – dodatečné vybavení vozů černou skříňkou nebo rozšíření systému NEVADA.

Frost & Sullivan – přehled trhu s automobilovými díly
V souhrnu prezentovaném během Kongresu byly porovnávány první tři čtvrtletí roku 2017 a roku 2018 – 20 % firem uvedlo nárůst příjmů o více než 20 %, příčiny lze pozorovat především díky zvyšování exportu. Během prezentace se také uskutečnila interaktivní debata o směru dalších investic – mezi hlavní cíle bude patřit rozšíření nabídky, investice do nových IT řešení a rozšíření skladů.

Více než polovina výrobců a distributorů uvedla zvýšení platů pro své zaměstnance v rozmezí 2 až 5 %. Účastníci byli také požádáni, aby odpověděli na několik otázek týkajících se shrnutí roku 2018. Až 88 % firem očekává růst. Otázky se týkaly také plánů pro rok 2019 – 67 % distributorů plánuje zavést do svých nabídek nové značky výrobců, 70 % chce zvýšit technickou podporu pro autoservisy.

Ministerstvo podnikání a technologie – Průmysl 4.0. Volba nebo nutnost?
Nejlepší podmínky pro vytvoření odvětví Průmysl 4.0 musí být založeny především na automatizaci, komunikaci a digitalizaci, ale jsou také nezbytné iniciativy trhu a vlády.

V Průmyslu 4.0 se také zvyšuje význam kompetencí a schopností přizpůsobit zaměstnance požadavkům stanoveným zaměstnavatelem. I přes touhu „předat“ více práce robotům a specializovaným zařízením, manažeři společností dodávají, že stále nebudou schopni nahradit vždy pracovníka strojem a neznamená to propouštění.

CLEPA – OE – Automobilový průmysl v bludišti právních změn
Mariol Hauke, odborník technických předpisů CLEPA, představil hlavní oblasti činnosti organizace, která si za svůj hlavní cíl klade poskytování informací svým členům o právních předpisech, změnách a trendech. Čtyři prioritní oblasti, ve kterých působí CLEPA v OSN a Evropské unii, zahrnují růst a konkurenceschopnost, energie a životní prostředí, komunikace a automatizace a bezpečnost.

Mezi nejdůležitější úkoly patří – General Safety Regulations (cílem je zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu vybavením vozidel existujícími bezpečnostními systémy), spolupráce s EuroNCAP (při vyhodnocování bezpečnosti nových vozidel) a požadavky na REACH (nařízení o registraci, hodnocení a používání chemických látek v automobilovém průmyslu). Výše uvedené činnosti by měly rovněž zahrnovat ty, které se týkají používání plastů v automobilovém průmyslu nebo ELV (end of life vehicle). CLEPA rovněž usiluje o udržitelný rozvoj, snižování celních válek a liberalizaci cel.

SDCM – velvyslanci polských producentů
Diskuse o významu polských výrobců za účasti: Janusz Andrzejewski (Auto Land), Jarosław Wyk (TOMEX Hamulce), Łukasz Żak (Lumag), Mariusz Dankowski (Groupauto) a Agnieszka Plucińska (Úřad právní a daňový). Opět byly podtrženy zásluhy SDCM, která aktivně podporuje výrobce, sleduje trh, zkoumá trendy a provádí informační a propagační činnosti pro polský průmysl a trh.

Během panelu prostřednictvím hlasovacího systému byl mezi producenty proveden průzkum o silných a slabých stránkách polského automobilového průmyslu. Byla zmiňována flexibilita, nedostatek kontaktu s výrobci automobilů a nedostatečný přístup ke kapitálu. Otázka týkající se rizik, polští výrobci poukázali na konsolidaci distribuce a nejasné právní úpravy, vidí svou šanci v podpoře vládních programů a programů EU a zlepšování své image.

Velvyslanectví Velké Británie – Brexit – šance pro připravené
Poslední panel kongresu byl věnován hrozbám souvisejícím s opuštěním Evropské unie Spojeným královstvím. Pozici své země představil Jason Rheinberg, zástupce vedoucího diplomatické mise. Zástupci polské strany, Robert Kierzek (viceprezident SDCM) a Jakub Faryś (předseda PZPM) zdůraznili, že pro každou stranu je důležité udržet ziskovou spolupráci, tím více, že Spojené království je důležitým trhem pro polský vývoz. Problémy spojené s Brexitem lze spatřovat především v otázkách týkajících se schvalování vozidel a jejich částí, potenciální celní bariéry, smlouvy (například REACH, GSR nebo politika týkající se emisí CO2) a přerušení dodavatelského řetězce. Brexit může být pro Spojené království nebezpečnější, protože je závislé na dovozu.

Kongres SDCM - Brexit

Ostatní body programu
Během kongresu byly také uzavřené zasedání, tzv. „off the record“ – bez účasti médií a lidí mimo odvětví. Témata těchto setkání: Jak vyléčit trh s pohavarijními opravami, Autoservisy a distributoři – společně nebo odděleně?

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!