Prodej ojetých motorových vozidel s četnými nedostatky

30. března 2015, 12:21

Kontrolní akce zaměřená na nabídku a prodej použitých motorových vozidel měla ověřit, jakým způsobem prodávající poskytují informace o jejich vlastnostech, zejména počtu ujetých kilometrů, a také jak spotřebitele informují o podmínkách uzavření kupní smlouvy na vozidlo, včetně možnosti platby prostřednictvím spotřebitelského úvěru.

Již průběžné výsledky kontrol prokázaly při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel závažné nedostatky – zejména jednání prodávajících v rozporu s požadavky odborné péče, neboť neposkytovali pravdivé údaje např. o stavu vozidla, počtu předchozích majitelů či skutečném počtu najetých kilometrů. Někteří prodávající také porušili informační povinnosti při nabídce financování koupě ojetého vozu pomocí spotřebitelského úvěru.„Kontrolní zjištění inspektorů, potvrzená v 19 případech závěry znaleckých posudků ke kontrolovaným vozidlům, jsou velmi závažná. Upozorňuji, že s podobnými praktikami se mohou spotřebitelé při koupi ojetého vozu setkat, a pokud nebudou vyžadovat úplné informace předem nebo si jejich pravdivost všemi dostupnými prostředky neověří, mohou koupit mnohem opotřebenější vůz, než na základě údajů poskytnutých prodávajícím očekávali. To je velmi pravděpodobné zejména u vozů dovezených ze zahraničí, kdy se navíc prodávající snaží zbavit odpovědnosti za vady komisním prodejem. V současnosti vede ČOI s prodejci ojetých vozů správní řízení, která dosud nebyla pravomocně ukončena. Rozhodně však jsou autobazary v plánu kontrolní činnosti ČOI i v roce 2015,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

K výsledkům kontrolní akce se vyjádřil také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který její průběh pozorně sledoval: "Závěry kontrolní akce jasně ukazují, že v oblasti prodeje automobilů se stále ve velkém podvádí. Proto jsem tuto problematiku vloni otevřel a proto se zasazuji o to, aby se přetáčení tachometrů stalo trestným činem, stejně jako je tomu například v Německu nebo Spojených státech. Není možné, aby naše země byla vrakovištěm Evropy a podvodníci ohrožovali naše občany prodejem technicky nebezpečných aut."

V období od 2. 10. do 31. 12. 2014 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na dodržování povinností vyplývajících prodávajícím z právních předpisů při nabídce a prodeji použitého zboží – osobních motorových vozidel provedeno celkem 84 kontrol.

Cílem kontrolní akce bylo ověřit, jakým způsobem jsou při nabídce a prodeji použitých motorových vozidel poskytovány informace o jejich vlastnostech, zejména počtu ujetých kilometrů a dále pak, jak jsou spotřebitelé informováni o podmínkách uzavření kupní smlouvy na vozidlo, zejména o počtu majitelů, zda bylo vozidlo havarováno, či nikoliv, apod., včetně případné nabídky financování prostřednictvím spotřebitelského úvěru.

Před zahájením konkrétních kontrol byl v součinnosti se soudními znalci z oboru dopravy a strojírenství proveden monitoring vozidel nabízených v klasických autobazarech i prostřednictvím webových stránek, a vytipovány ty vozy, u nichž vzniklo podezření, že uváděné informace o jejich stavu neodpovídají skutečnosti. Tato podezření se týkala uvedení nepravdivých anebo zamlčení pravdivých informací o vlastnostech, historii a původu vozidla, včetně deklarace prodávajícího, že se jedná o nehavarované vozidlo, nebo možné manipulace se stavem ujetých kilometrů. Z celkového počtu 84 kontrol bylo v 53 z nich (63,1%) zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů.

K takto vytipovaným 47 ojetým vozům bylo následně vypracováno 23 znaleckých posudků. Z nich vyplynulo, že u 12 posuzovaných vozidel uváděl prodávající oproti skutečnému stavu nižší počet najetých kilometrů, a v 10 případech bylo zjištěno, že se jednalo o havarovaná vozidla. Tato vozidla však byla deklarována a nabízena jako nehavarovaná a spotřebitelé nebyli s touto skutečností, která by mohla podstatně ovlivnit jejich rozhodnutí o koupi vozu, žádným způsobem seznámeni.

Níže uvedená tabulka obsahuje údaje o počtu kontrol provedených ve spolupráci se soudními znalci a zjištění inspektorátů:

Příklady porušení
K nejzávažnějším zjištěním patří uvedení nepravdivého údaje o počtu najetých kilometrů u vozidla Škoda Octavia Combi 1,9 TDi, Laurin a Klement. Stav 138.200 km neodpovídal skutečnosti, neboť znaleckým posudkem byl z dostupných informačních zdrojů zjištěn celkový stav kilometrů ujetých vozidlem v rozmezí 335.400 – 374.865 km, což je o 197.200 až 236.665 km více, než ukazoval tachometr ke dni kontroly 26. 11. 2014. Stav počítadla 335.400 km byl uveden již v protokolu o technické prohlídce ze dne 19. 3. 2010. Dále tento vůz vykazoval na přední části znaky havarovaného vozidla.

Druhým vozidlem s největším rozdílem v počtu deklarovaných a skutečně ujetých kilometrů byla ŠKODA ROOMSTER 1,4i kombi. Stav čítače ujetých kilometrů byl ke dni kontroly 142.143 km, ale na informační ceduli byl uveden stav tachometru 139.200 km – tedy o 2.943 km nižší. Podle znaleckého posudku však byl konečný nájezd, zjištěný z historie oprav ze dne 25. 2. 2014, nejméně 299.840 km – tedy o 157.697 km, resp. 160.640 km, vyšší.

K obdobnému zjištění o skutečném počtu najetých kilometrů došlo i u ojetého vozidla Škoda Octavia Combi 1,9 TDi, kdy prodávající uvedl nepravdivý údaj o ujetých kilometrech. Stav 193.500 km deklarovaný k datu 6. 11. 2014 neodpovídal skutečnosti, neboť ze závěru znaleckého posudku vyplynulo, že již k datu 1. 1. 2013 měl vůz podle historie oprav (intervalový servis) najeto 341.460 km, tedy o 147.960 km více. Toto vozidlo dále prodávající nabízel k prodeji jako „ojeté a nehavarované“, ačkoli z  nabývacího dokladu, který předložil při kontrole, mu bylo známo, že se jedná o vozidlo havarované.

Ani u vozidla Volkswagen Passat Variant údaj o najetých kilometrech, uvedený prodávajícím v nabídce – 137.529 km na tachometru, neodpovídal skutečnosti. Připojením diagnostického přístroje ke sběrnici hnacího systému vozidla byla vyčíslena skutečně ujetá vzdálenost na 268.676 km, což je o 131.147 km více.

Zjištěné nedostatky a uložená opatření
Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo v průběhu kontrolní akce kvalifikováno ve 46 případech:

  • zakázané používání nekalých, resp. klamavých obchodních praktik (dle §§ 4 a 5) bylo zjištěno v 25 případech. Prodávající uváděli u nabízených vozidel nepravdivé údaje zejména o tom, že vozidlo nebylo havarované, a také o počtu předchozích majitelů. Nesrovnalosti byly zjištěny i při porovnání informací poskytovaných spotřebitelům s údaji obsaženými v servisních knížkách
  • povinnosti vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vadné plnění (§ 13) porušilo 15 prodávajících. Neposkytli spotřebiteli řádnou informaci o rozsahu jeho práv, neboť zkrátili lhůtu pro uplatnění vad v rozporu se zákonem na 6 měsíců, případně žádným způsobem neposkytli informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit
  • o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku, resp. o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby (dle § 9), nebyl spotřebitel řádně informován v 13 případech. Prodávající neinformovali spotřebitele o skutečných vlastnostech ojetých vozidel, u některých z nich nebyly spotřebiteli poskytnuty o jejich stavu žádné informace. Rozpor byl zjištěn rovněž v informacích o doplňkové službě, vztahující se k pojištění
  • povinnost informovat spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb (§ 12) porušili prodávající ve 4 případech. Uvedené ceny vozidel byly bez DPH, nebo nebyly u nabízených druhém ceny žádné.
  • přijetí reklamace bylo odmítnuto (porušení § 19 odst. 1) jedním prodávajícím.

Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru:

  • nejčastěji bylo kontrolovanými subjekty při nabídce financování koupě ojetého vozu prostřednictvím spotřebitelského úvěru porušeno ustanovení o obsahových náležitostech reklamy spotřebitelského úvěru (§ 4) – zjištěno v 9 případech
  • zprostředkovatel v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele neuvedl údaje o rozsahu svých oprávnění, zejména pro kolik věřitelů vykonává zprostředkovatelskou činnost, nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele (§ 17 odst. 1) – porušení zjištěno v 6 případech.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce bylo v průběhu kontrolní akce za méně závažné nedostatky uloženo 5 pokut v celkové výši 21.000 Kč, v ostatních kontrolních případech budou pokuty, případně další opatření, uloženy v rámci dalšího řízení.

Závěr
Kontrolní akce byla zaměřena zejména na poskytování takových informací, které mohly zásadním způsobem ovlivnit rozhodování spotřebitele při uzavírání kupní smlouvy na nabízené ojeté vozidlo, a to včetně případné nabídky financování koupě prostřednictvím spotřebitelského úvěru. Mezi podstatné informace lze považovat mimo jiné údaje např. o stáří vozidla, skutečném počtu ujetých kilometrů či předchozích majitelích. Již průběžné výsledky kontrol prokázaly závažné nedostatky při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel. Kontrolní akce byla prováděna ve spolupráci se soudními znalci a výsledky jejich posudků závažné a přetrvávající nedostatky při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel potvrdily. U 19 vozidel z celkového počtu  47, na něž byly vypracovány znalecké posudky, byly zjištěny velké rozdíly mezi vlastnostmi deklarovanými prodávajícími a jejich skutečným stavem. K těm největším patřilo umělé snížení počtu skutečně najetých km (až o 236.665 km), neposkytnutí informace o tom, že vůz byl třikrát havarován, atd.)

Při kontrolách bylo dále zjištěno, že některá vozidla jsou nabízena do komisního prodeje v zastoupení třetí osoby, čímž se prodávající snaží vyhnout odpovědnosti za případné vady, a to zejména v případě vozidel dovezených ze zahraničí. U těchto vozidel inspektoři rovněž zjistili, že dochází k odstraňování údajů z řídících jednotek a dalších datových komponentů vozidel, kam se tato data běžně automaticky ukládají. Tímto zásahem bylo prakticky znemožněno dohledaní skutečného počtu najetých kilometrů. V takovýchto případech nejsou průkazné ani údaje v servisních knížkách, pokud tyto jsou vůbec k dispozici. Vzhledem k počtu kontrolních zjištění a jejich závažnosti je kontrola autobazarů zařazena do plánu činnosti ČOI i v roce 2015 a bude zvážena také spolupráce s dalšími dozorovými orgány, případně Policií ČR.

Související články

Reakce APPAA na sdělení ČOI o stáčení tachometrů a prohlášení pana ministra Mládka
Reakce APPAA na sdělení ČOI o stáčení tachometrů a prohlášení pana ministra Mládka

Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů (APPAA) vyjadřuje jednoznačný souhlas s požadavkem pana ministra Mládka na zavedení trestnosti stáčení tachometrů. Zároveň ale důrazně nesouhlasí s plošným odsuzováním autobazarů tak, jak zaznělo v tiskové zprávě České obchodní inspekce. APPAA se zároveň podivuje, že ze strany ČOI a Ministerstva průmyslu dochází pouze k verbálním deklaracím, ale fakticky se […]

Pneuservisy neseznamují spotřebitele s cenou služeb
Pneuservisy neseznamují spotřebitele s cenou služeb

Pneuservisy jsou využívány motoristy nejčastěji v jarním období, kdy je třeba vyměnit zimní pneumatiky za letní, a pak na podzim, kdy je třeba připravit automobil na zimní provoz. Proto byla monitorovací a kontrolní akce České obchodní inspekce naplánována na tato období s cílem ověřit úroveň služeb poskytovaných pneuservisy. Její jarní část probíhala na celém území […]

ČOI: V lednu nevyhověly dva vzorky motorových paliv
ČOI: V lednu nevyhověly dva vzorky motorových paliv

V lednu odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic ke kontrole jakosti celkem 221 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhověly jakostním parametrům příslušných technických norem dva vzorky – jeden vzorek motorové nafty nedosahoval stanoveného limitu v bodu vzplanutí a vzorek Etanolu E85 nevyhověl v tlaku par. Prodej těchto nejakostních paliv o obsahu téměř 8.200 l […]

ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb
ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb

Ověřit úroveň služeb pneuservisů a dodržování povinností, vyplývajících prodávajícím nebo poskytovatelům těchto služeb z obecně závazných právních předpisů, bylo cílem kontrolní akce České obchodní inspekce. Kontroly probíhaly podle plánu v jarním a podzimním období, kdy jsou spotřebiteli – motoristy tyto služby využívány nejčastěji. Inspektoři zjistili nedostatky v 77 z celkem 204 kontrolovaných provozoven (téměř 38%). […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!