Tisková konference ke 20.výročí založení asociací SAČR a SISA

19. května 2014, 10:51

V úterý dne 13.května 2014 se v pražském hotelu Čertousy uskutečnila tisková konference při příležitosti 20.výročí založení asociací Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA).

Na této konferenci vystoupil s krátkým projevem Ing.Josef Lhoták, prezident SAČR:

"Dámy a pánové, vážení hosté,
hezké, dobré dopoledne. V úvodu mého vystoupení bych chtěl poděkovat jménem Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) vedení Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) za přípravu této společné akce a také všem našim hostům a zástupcům masmédií, kteří přijali pozvání a jsou tu dnes s námi.

Slavíme dvacetileté výročí činnosti a tak je namístě alespoň krátký pohled do historie našeho svazu. Ta vlastně začíná už 16.května 1990, kdy byl na Ministerstvu vnitra zaregistrován podle zákona o sdružování občanů "Českomoravský svaz soukromých opravářů (ČMSSA)". Byla to tenkrát první a logická snaha o profesní, cechovní sdružení masově vznikajících soukromých autoopraven.

Další milníky jen telegraficky. V závěru roku 1993 bylo rozhodnuto o zcela jiné organizaci a struktuře sdružení a samozřejmě i o novém názvu asociace "Svaz autoopraven České republiky (SAČR)". S tímto názvem se pak svaz etabloval v roce 1994 již prakticky ve své současné podobě. Od té doby uplynulo 20 let.

SAČR pak ještě jednou v roce 2004 provedl změnu názvu na stávající "Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR)", ale běžně používaná a známá zkratka SAČR, stanovy a činnost zůstaly. Proč se název změnil? Od 1.listopadu 2004 začalo v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii v plném rozsahu platit Nařízení Komise (ES) č.1400/2002 (tzv. bloková výjimka). Ta kromě jiného jasně vymezila a oddělila prodej a servis motorových vozidel. Bylo zapotřebí, aby název svazu tuto okolnost vyjadřoval, protože se v něm sdružují obě klíčové skupiny – prodejci i opraváři motorových vozidel. Pochopitelně často jako subjekty s prodejem vozidel i s jejich servisem.

Dalším významným dnem v historii SAČR byl 1.leden 2005, kdy se svaz stal členem Evropské rady pro obchod a opravy motorových vozidel (CECRA) se sídlem v Bruselu.

Dnes Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) sdružuje především prodejce motorových vozidel, autorizované i nezávislé autoservisy, ale členy jsou také firmy, jejichž činnost tak či onak navazuje na prodej a servis vozidel. Tedy kupříkladu prodejci dílů, olejů a maziv, laků, asistenční služby, expertní organizace, školy vyučující autoobory atd.

V čele svazu je správní rada čítající více než 30 osob, zástupců autorizovaných i nezávislých autoservisů, škol, ale rovněž například vedoucí servisních služeb Škoda Auto a.s., generální ředitel sítě pneuservisů Best Drive, předseda představenstva ÚAMK, renomovaný právník a také představitelé partnerských asociací, tedy prezident SISA, ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu i tajemník Svazu dovozců automobilů. To je v české autobranži zcela výjimečný, reprezentativní sbor osobností.

A teď krátce k základní činnosti svazu a k některým aspektům stavu prodeje, údržby a opravárenství motorových vozidel v České republice, případně i v kontextu s Evropskou unií. Předem se omlouvám, že budu velmi, velmi stručný, protože máme dnes poměrně striktně vymezený časový prostor a jde hlavně o přátelské setkání a ne tiskovou konferenci na konkrétní téma.

Asi netřeba zdůrazňovat, že základním posláním našeho svazu je všestranně hájit a prosazovat oprávněné zájmy a požadavky členů, aktivně přispívat k co nejlepšímu podnikatelskému prostředí, participovat podle možností na tvorbě některých zákonů a legislativních předpisů jak v České republice, tak na úrovní Evropské unie. Ostatně prodej nových vozidel a jejich servis se do značné míry neřídí jen českým, ale do značné míry i komunitárním právem. Proto je činnost SAČR v zastřešující bruselské asociaci CECRA, i když členství je poměrně nákladné, tak důležitá. Stejně jako spolupráce se zahraničními svazy s obdobnou činností. Tady bych uvedl především úzké vztahy s Cechem predajcov a autoservisov Slovenskej republiky a s německým svazem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).

Snahou svazu je prezentovat vůči svým zákazníkům a motoristické veřejnosti reálný pokrok v úrovni a rozsahu poskytovaných služeb nejenom našimi členy. I proto úzce spolupracujeme se společností AUTOSERVIS AKADEMIE na pořádání celostátních soutěží "AUTOSERVIS ROKU", "PNEUSERVIS ROKU" a "AUTOOPRAVÁŘ ROKU". Pochopitelně dbáme na dodržování profesní etiky v všech relevantních oblastech podnikání a poskytování služeb s vědomím, že zákazník je ten, kdo nás živí. Ačkoliv to není klíčovým úkolem svazu a SAČR má jen omezené možnosti, snažíme se řešit i některé stížnosti, které zákazníci autoservisů či prodejců automobilů adresují na ústředí nebo na sekretariát SAČR.

Nedílnou součástí činnosti každého profesního svazu by měla být péče o profesní vzdělávání a budoucí generaci v daném oboru. SAČR to zajišťuje prostřednictvím odborné sekce pro profesní vzdělávání. Jsme spolu s ministerstvem školství vyhlašovateli celostátních soutěží učňů v oborech automechanik, autotronik, karosář a autolakýrník. SAČR také aktivně pracuje v sektorové radě v oblastech, jako jsou Národní soustava povolání, resp. kvalifikací.

Ale abych byl přeci jenom ještě trochu konkrétnější. Svým členům svaz nabízí stálou poradenskou službu ve věcech podnikání, technických, ekonomických i právních, a to i formou telefonických i osobních konzultací nebo konzultací se svazovým právníkem, který je, jak už jsem uvedl, členem správní rady svazu, z ústředí svazu dostávají všichni členové e-mailový bulletin "Aktuální informace SAČR", "Právní bulletin SAČR", svaz poskytuje pomoc při vyřizování stížností a podnětů členů (kupříkladu stížnosti adresované antimonopolnímu úřadu, stížnosti na pojišťovny apod.), spolu s AUTOSERVIS AKADEMIÍ pořádáme semináře a konference na aktuální témata jak pro autorizované, tak i nezávislé autoservisy (v minulém roce se jednalo o 3 celostátní semináře, nedávno například ve spolupráci se Škodou Auto několik školení ohledně nové elektronické servisní knížky Škoda) atd.

Na co se SAČR zaměřuje teď a v blízké budoucnosti? Opět jen krátce.

Nejprve k autorizovaným prodejcům a autorizovaným servisům. Vývoj v oblasti nárůstu prodeje nových vozů v ČR vyvolává opatrný optimismus. Samozřejmě ve srovnání se státy západní Evropy to ale stále žádná sláva není a také výsledné marže z prodeje nových automobilů v průměrné výši nějakých třeba dvou, tří procent – to je bezesporu problém. Nejsme na tom tak sami. Jen pro zajímavost průměrná marže z prodeje nových vozů v Německu loni činila 1,3 %. Tři čtvrtiny německých prodejců nedosáhlo ani toto číslo.

Není žádným tajemstvím, že pokud jde o vztahy mezi výrobci vozidel či importéry a jejich dealery, nejsou bez problémů. To ani nikdo nemůže očekávat, každá skupina má kromě společných i své vlastní zájmy. Budiž, jenomže v některých značkových sítích se lze setkat s praktikami, které jsou silně vzdálené faktu, že dealeři by měli být pro výrobce a importéry veleváženými obchodními partnery, se kterými se v tom smyslu seriózně jedná o všem důležitém, samozřejmě bez jakéhokoli diktátu.

Otevřeně řečeno, my jsme v Bruselu prohráli jednu pomyslnou bitvu tím, že byla ukončena platnost "autařské" blokové výjimky (Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002) bez náhrady a pro oblast distribuce/prodeje nových vozidel nyní platí jen obecná bloková výjimka. Podle ní je ale prakticky "všechna moc v rukou výrobců a importérů vozidel". Proto se v čele s bruselskou asociací CECRA snažíme o to, aby se dealerům co nejdříve vrátila pro začátek 3 práva:
– právo na prodej více značek a to v jednom výstavním prostoru,
– právo na prodej podniku dealerovi stejné značky s tím, že by se tím neztratila dealerská smlouva a to bez souhlasu výrobce nebo importéra,
– právo na ochranu investic, resp. povinnost výrobce či importéra uhradit náhradu za jím nařízené investice, pokud by vypověděl dealerovi smlouvu bez závažného porušení smlouvy ze strany dealera. Jinak řečeno, jedná se o právo na odškodnění dealera, kterému byla vypovězena smlouva.

Stojí za námi Evropský parlament, resp. jeho usnesení z prosince minulého roku, podporuje nás i Evropská komise, ale s případným úspěchem lze počítat až po nadcházejících volbách.
Jinak ale s výrobci a importéry v ČR, tedy s asociacemi AutoSAP a SDA, máme obecně, dlouhodobě seriózní vztahy. Ostatně důkazem je i podpis třístranné dohody o založení "Rozhodčího a mediačního institutu AutoSAP/SDA/SAČR" pro mimosoudní řešení sporů mezi výrobci či importéry a jejich dealery.

V oblasti údržby a oprav motorových vozidel jsme už pár let svědky určitého úbytku práce. Za Česko konkrétní čísla nejsou, ale vyjdeme-li z transformovaných německých, pak počet prací údržby na jeden osobní automobil vyjádřený v roce 1993 indexem 1,24 klesl do roku 2012 na 0,9, tedy pokles o zhruba 28%. U oprav z titulu opotřebení a závad to byl ve stejném období pokles z 0,89 na 0,65, tedy o cca 27%. Takový úbytek se prostě musí v praxi projevit a nestačí to eliminovat ani celkový nárůst počtu vozidel v provozu.

Pokud jde o nezávislé autoservisy, které považujeme za nedílnou a potřebnou součást celkové servisní kapacity, tak ty, které poskytují kvalitní práci a služby, nejsou nijak existenčně ohroženy. Zpravidla mají i dost práce. Mnohé nezávislé autoservisy se už zapojily do nějakého servisního konceptu, který jim může nabídnout nejenom díly, ale i řadu technických informací. Přístup k technickým informacím má pro tyto autoopravny zcela zásadní význam a v budoucnosti ještě větší. SAČR logicky podporuje snahy Evropské komise, bruselské asociace CECRA a dalších institucí o úplný a nekomplikovaný přístup těchto nezávislých autoopraven k technickým informací, značkovým přístrojům, přípravkům a školením.

Na závěr krátce ke školám vyučujícím autoobory v České republice. Je jich kolem 130 a mají bezmála 18 tisíc žáků. Mimochodem to je v poměru k vozovému parku skoro dvaapůlkrát víc než v Německu. České autoservisy bohužel nejsou v současnosti schopné všechny absolventy zaměstnat. Nejsou také peníze na to, aby všechny zmíněné školy zajistili kvalitní absolventy, které si autoservisy nebudou muset sami doučit. Často chybí odpovídající vybavení i personál. Škol vyučujících autoobory je v Česku prostě moc. Při různých příležitostech na to opakovaně upozorňujeme a nabízíme krajům i ministerstvu školství pomoc při optimalizaci.

Omlouvám se, že jsem se ani slovem nedotkl mnoha dalších aspektů, kupříkladu role pojišťoven v autoopravárenství, nástupu elektromobilů, on-line diagnostiky, ale i dopadu nového občanského zákoníku na autobranži atd. Snad jindy.

Na závěr bych rád poděkoval za Vaši pozornost a partnerské asociaci SISA popřál dalších 20 úspěšných let."

 


Hned na úvod této tiskové konference vystoupil Jiří Sýkora, prezident Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA). Vzpomenul ve svém projevu důvody, které vedly před dvaceti lety k založení SISA, problémy a postavení nezávislého aftermarketu v devadesátých letech.

Uvedl mimo jiné, že díky zmíněné blokové výjimce došlo k poměrně rozsáhlé reformě pravidel hospodářské soutěže při prodeji a servisu automobilů. K tomu se váží také změny na trhu náhradních dílů pro motorová vozidla. Cílem těchto opatření bylo zvýšit konkurenci v oboru a každému ze zákazníků to pak v důsledku přineslo širší nabídku i finanční výhody při nákupu a servisu vozidel a také jejich dílů. Nová pravidla významnou měrou bourají monopol a přinášejí větší liberalizaci obchodu v tomto oboru. Pro opravy a údržbu motorových vozidel lze používat náhradní díly originální i díly kvalitativně rovnocenné. Přitom je nepřípustné omezovat právo autorizované opravny odebírat tyto díly od třetích stran a používat je pro opravy a údržbu motorových vozidel.

Krátce připomněl další významné aktivity SISA a důležitost členství asociace v mezinárodní organizaci FIGIEFA. Ta zastupuje a hájí zájmy svých členů u evropských a mezinárodních institucí. Její úlohou je monitorovat a doprovázet legislativní návrhy s cílem udržet volnou a účinnou hospodářskou soutěž na trhu automobilových náhradních dílů, servisu a oprav motorových vozidel.

Související články

20 let SISA – Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky
20 let SISA – Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) již 20 let důsledně prosazuje společné oprávněné zájmy rozhodujících dovozců a distributorů náhradních dílů pro motorová a jejich přípojná vozidla, ale také autolaků a vybavení pro autoservisy. Sdružení SISA, hájí v ČR také celou oblast tzv. aftermarketu, a tím také právo motoristů na jejich svobodnou […]

Společné prohlášení profesních organizací SAČR a SISA k diskreditaci nezávislých servisů
Společné prohlášení profesních organizací SAČR a SISA k diskreditaci nezávislých servisů

Jak jsme Vám v minulých týdnech informovali, vzrůstá intenzita lživých reklam, reportáží na segment nezávislých servisů. V následujících řádcích Vám přinášíme společné prohlášení Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel (SAČR) a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA). „Se znepokojením jsme v poslední době zaznamenali několik nevhodných reklam či reportáží, které se […]

Tisková konference SISA a SAČR při příležitosti 20. výročí založení asociací
Tisková konference SISA a SAČR při příležitosti 20. výročí založení asociací

V úterý 13. května 2014 se uskutečnila tisková konference SISA a SAČR při příležitosti 20. výročí založení obou organizací. Pan Jiří Sýkora, prezident SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky vzpomenul ve svém projevu důvody, které vedly před dvaceti lety k založení organizace, problémy a postavení nezávislého aftermarketu v devadesátých letech. […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!