Studie firmy Ricardo-AEA o fungování „normy Euro 5“

19. prosince 2014, 19:15

Federace FIGIEFA uvítala studii firmy Ricardo-AEA, neboť se jedná o ucelenou zprávu popisující současné problémy, které se týkají zajišťování přístupu k informacím o opravách a údržbě (RMI), jimž čelí nezávislý trh automobilových náhradních dílů. Přínosem „komplexní analýzy“ je, že se zaměřuje na hodnotový řetězec trhu náhradních dílů a na významnou roli „zprostředkovatelů“, jako jsou distributoři náhradních dílů, velkoobchodníci, výrobci nástrojů nebo vydavatelé informací, při zajišťování konkurence na trhu s náhradními díly.

První část zprávy je věnována problémům, které mají vliv na konkurenceschopnost nezávislých provozovatelů, další část obsahuje konkrétní doporučení týkající se revidované rámcové směrnice EU. Zpráva firmy Ricardo-AEA dále vyváženým způsobem popisuje investice do internetových stránek souvisejících s RMI a aktivity, které již výrobci OEM realizovali, aby vyhověli podmínkám normy Euro 5.

Co se týče nezávislých opravářů, bylo zdůrazněno, že jsou nuceni spoléhat se na „třetí strany“ (zprostředkovatele), aby získali přístup k informacím o opravách a údržbě, a že je nutné, aby nástroje a služby pro více značek (diagnostika, katalogy, školení apod.) zůstaly i nadále ekonomicky životaschopnými řešeními. V tomto ohledu je pozitivní zprávou, že studie výslovně hovoří o potřebě zajistit lepší a rovnější podmínky pro všechny nezávislé tržní subjekty – rovným přístupem k RMI.

Dále bylo zjištěno, že řada nezávislých provozovatelů za překážky považuje také neformální překážky, jako jsou problémy týkající se poskytování včasných a úplných informací.

Co se týče dodavatelů náhradních dílů a velkoobchodníků, za jeden z největších problémů, které mají vliv na jejich konkurenceschopnost, je považováno zajištění přístupu k jednoznačné identifikaci náhradních dílů. Problémy při objednávání většího množství náhradních dílů a jejich vracení způsobují zbytečnou logistickou a administrativní zátěž. Podle firmy Ricardo-AEA to může potenciálně poškodit zákazníka, neboť může docházet k navyšování cen.

Kromě toho existuje řada problémů, například jednostranně nevýhodná smluvní ustanovení, jež požadují výrobci OEM, formát údajů a jednání o poplatcích, které mohou mít vliv na přístup vydavatelů informací k informacím o opravách a údržbě. Výrobci nástrojů, kteří jsou těmito problémy také negativně ovlivňováni, proto i nadále dávají přednost reverznímu inženýrství před přímým přístupem k informacím od výrobců OEM.

S ohledem na zjištěné problémy, jimž čelí jednotliví aktéři nezávislého trhu náhradních dílů, uvádí zpráva firmy Ricardo-AEA celou řadu doporučení, jejichž cílem je zlepšit stávající systém přístupu k RMI. Tím by byla zajištěna spravedlivá konkurence a přineslo by to prospěch vnitřnímu trhu EU.

„Srozumitelnost“ a „důslednější uplatňování“ jsou dva hlavní pilíře, na nichž jednotlivá doporučení stojí:

Studie zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropská komise vytvořila další směrnice, že je třeba objasnit některé konkrétní body stávající směrnice, jako například formát údajů (které by mělo být možné dále zpracovávat), že by měly být stanoveny normy pro kvalitu informací (například co se týče jejich úplnosti, včasnosti a funkčnosti) a že by měla být ve směrnici uvedena konkrétnější definice „rozumných poplatků“ a začleněna konkrétní smluvní ustanovení a ceny pro „zprostředkovatele“.

Co se týče „důslednějšího uplatňování“, zahrnují doporučení pro zlepšení situace návrh na lepší definování (sladěných) postupů pro šetření stížností a sankcí za porušování předpisů, a dále vytvoření „směrnice EU“ stanovující přiměřené pokuty a možné vytvoření samostatného kontrolního orgánu, jehož náplní by bylo dohlížet nad dodržováním povinností souvisejících s RMI, které stanovuje norma Euro 5.

Po ucelené studii vypracované francouzským Úřadem pro hospodářskou soutěž v roce 2012, je studie společnosti Ricardo-AEA druhou nedávno vydanou zprávou o složité situaci týkající se přístupu nezávislých provozovatelů k RMI. „Federace FIGIEFA vítá zjištění, která jsou uvedena ve zprávě společnosti Ricardo-AEA, a vyzývá Evropskou komisi, aby zjištěné problémy, jakož i navrhovaná doporučení a zlepšení, řádně zvážila při probíhající revizi normy Euro 5 a legislativy týkající se rámce pro typové schvalování motorových vozidel“, řekl Hartmut Röhl, prezident FIGIEFA.

Související články

FIGIEFA podporuje zavedení systému eCall
FIGIEFA podporuje zavedení systému eCall

FIGIEFA uvítala návrh Evropské komise (EK) na zavedení systému eCall. Vybavení vozidel s telematickou technologií bude povinné od roku 2015. Telematika eCall dle sdružení FIGIEFA přispěje ke snížení počtu úmrtí na silnicích a zmírnění následků nehod. Přinese mnoho výhod pro uživatele z hlediska bezpečnosti a doplňkových služeb. eCall – telematická technologie Systém eCall je elektronická […]

Aliance proti právní ochraně průmyslových vzorů automobilových náhradních dílů
Aliance proti právní ochraně průmyslových vzorů automobilových náhradních dílů

Široká aliance německých a evropských sdružení, která zastupují spotřebitele, pojišťovny, velkoobchodní sektor a sektor automobilového aftermarketu se domáhá volné konkurence v oblasti „viditelných“ náhradních dílů. Aliance představila své požadavky na tiskové konferenci v Berlíně. Alianci tvoří: ADAC (Německý autoklub), vzbv (Federace německých spotřebitelských organizací), GVA (Německé sdružení distributorů náhradních dílů distributorů), CLEPA (Evropská asociace výrobců […]

SISA vyvíjí aktivity pro profesionalizaci autolakoven
SISA vyvíjí aktivity pro profesionalizaci autolakoven

Mezi členy asociace SISA najdeme i firmy, které se zabývají distribucí nátěrových hmot – autolaků, pomocných materiálů a vybavení lakoven pro povrchové úpravy vozidel. Patří do skupiny osmi předních, tzv. prémiových světových značek, které jsou nositeli nejpokrokovějších technologií a společně pracují v odborné profesní skupině AUTOLAKY. Za pomoci této skupiny asociace SISA už řadu let […]

Nedostatky v zabezpečení systému BMW Connected Drive
Nedostatky v zabezpečení systému BMW Connected Drive

Nedostatky v zabezpečení zjištěné u telematického systému BMW Connected Drive – FIGIEFA podporuje vytvoření interoperabilní a bezpečné telematické platformy pro připojená vozidla, která funguje na bázi nejmodernějších technologií a zároveň reaguje na konkurenční produkty vytvořené uzavřenými soukromými systémy. Bezpečnostní nedostatky zjištěné u systému BMW Connected Drive ukazují, že uzavřené soukromé telematické systémy nemusí nutně zajišťovat […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!